Gde predati dokumenta u Sremskoj Mitrovici i koji su uslovi za majke pri kupovini prve nekretnine

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. I ove godine majke mogu konkurisati za subvenciju  za kupovinu prve nekretnine. Usvojena je nova uredba o dodeli subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine, kojom će taj proces biti olakšan i ubrzan. Majke koje su se porodile posle 1. januara 2022. godine mogu da konkurišu za subvencije za kupovinu prve nekretnine, čiji je maksimalni iznos 20.000 evra.

Majke podnose zahtev jedinicama lokalne samouprave. U Sremskoj Mitrovici adresa za dostavu dokumentacije je Uslužni centar u zgradi Opštine, koji se nalazi na adresi Svetog Dimitrija 13. Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznačenom adresom i imenom pošiljaoca, na šaltr broj šest (6).

Uz zahtev koji se predaje u lokalnoj samoupravi uz fotokopije ličnih dokumenta, Uverenja o državljanstvu, prebivalištu i druge dokumentacije koja dokazuje ispunjenost uslova za subvenciju, majke predaju i predugovor ili  ugovor o prodaji kuće ili stana, overen kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda ukoliko notar ne postoji na tom području. Ako se prilaže kupoprodajni ugovor, predaje se i rešenje Republičkog geodetskog zavoda u kojem je izvršena predbeležba prava svojine na ime  majke,kao i fotokopija kartice tekućeg računa.

U slučaju da stan ili kuću kupuju iz kredita, majke moraju da prilože i dokaz o odobrenom zajmu koji se odobrava po osnovu predugovora ili ugovora.

Komisija je vezana rokom od 30 dana da donese odluku o priznanju ili nepriznanju prava. Majke čiji je zahtev odbijen imaju pravo da u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove uredbe, ponovo podnesu zahtev i komisija će doneti odluku.

Nova uredba je taksativno nabrojala sve dokaze koji su neophodni da se dostave. Prvi uslov je da je majka dobila dete nakon 1. januara 2022. godine, da prvi put stiče u svojinu stan ili kuću, da nije imala vlasništvo nad stanom ili kućom na teritoriji Srbije, da njen bračni ili vanbračni partner ne poseduje stan ili kuću, ne poseduje na osnovu zajedničke imovine, imovine koja je stečena tokom trajanja braka, da prodavac bude upisani vlasnik nepokretnosti.

Takođe je važno da sama nepokretnost nije opterećena teretima, subvencijom se dodeljuju sredstva za izgradnju kuće – da je u tom momentu bitno da je zemljište na kome je predviđena gradnja uknjiženo na podnosioca zahteva.

Mogu da konkurišu majke koje su vlasnice zemljišta, ali ne mogu majke koje poseduju stan ili kuću.

Maksimalni iznos subvencije 20.000 evra i određuje se prema vrednosti nepokretnosti koja se stiče.

Vrednost nepokretnosti se određuje prema kupoprodajnoj ceni koja je u ugovoru ili predugovoru, a iznos subvencije je 20 odsto od kupoprodajne cene.

U situaciji kada se daju sredstva za izgradnju kuće ili stana, tada se procenjuje prema vrednosti radova, a vrednost radova je iskazana prema predračunu.

Novac se dobija pre isplate celokupne kupoprodajne cene, neophodno je da majka prilikom kupovine ne isplati celokupnu cenu nego kupoprodajnu cenu u onom delu koji finansira iz sopstvenih sredstava, a da država učestvuje u ostatku kupoprodajne cene.

Prethodna uredba je predviđala da prodavac mora biti upisani vlasnik nepokretnosti, u katastru nepokretnosti mora da ima pravo svojine, kao i da sama nepokretnost ne bude opterećena teretima, podvukla je Lalatovićeva.

Sada je, predviđeno da je za stanove u izgradnji dovoljno da podnosilac zahteva dostavi dokaz da je prodavac predbeležio pravo svojine u katastru nepokretnosti, što znači da stanovi u izgradnji mogu da se prodaju i bez dobijanja upotrebne dozvole. Neophodno je da se u ugovoru o kupoprodaji jasno definiše iznos sredstava koji se finansira iz kredita, iznos sredstava koji se finansira iz subvencije države.

„Po prijemu rešenja o priznavanju prava na subvenciju, podnosilac zahteva je dužan da u roku od 60 dana komisiji dostavi dokumentaciju potrebnu za isplatu novčanih sredstava. Nakon prijema potrebne dokumentacije, vrši se isplata novčanih sredstava“, navodi se u uredbi.

U Sremskoj Mitrovici adresa za dostavu dokumentacije je Uslužni centar u zgradi Opštine, koji se nalazi na adresi Svetog Dimitrija 13. Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznačenom adresom i imenom pošiljaoca, na šalter broj šest (6).

Navodi se da katastar direktno dostavlja komisiji rešenje o izvršenom upisu prava svojine na nepokretnosti u korist korisnika subvencije. Takođe, ističe se da dobijena subvencija mora da se namenski iskoristi za kupovinu nekretnine „i da se o tome dostavi dokaz komisiji“. U protivnom će dobijeni novac morati da vrati – sa kamatom

Možda Vam se svidi i