U Sremskoj Mitrovici gradiće se lovački dom – Potreban izvođač radova

Od strane Ozon
1 komentar

Grad Sremska Mitrovica raspisao je tender za 1. fazu izgradnje lovačkog doma u Sremskoj Mitrovici.

Objekat će se graditi na potesu „Grad“, na parceli površine 1.621 m².

Lovački dom, koji će imati drveni krov od četinara, služiće za kratkotrajni boravak i prenoćište.

Tender ističe 6. oktobra, o detaljima nabavke OVDE.

OPIS SPECIFIKACIJE ZA JN -IZGRADNjA LOVAČKOG DOMA- I FAZA U SREMSKOJ MITROVICI

2.1. LOKACIJA I FUNKCIJA
Objekat će se graditi u Sremskoj Mitrovici, potes „Grad“, na katastarskoj parceli broj
129/27 K.O. Sremska Mitrovica, ukupna površina parcele 1621,00 m². Na parceli nema izgrađenih objekata.
U funkcionalnom smislu objekat je planiran kao poslovni objekat (namena poslovnog
prostora: objekat za kratkotrajni boravak i prenoćište – lovački dom).
Objekat je projektovan kao slobodnostojeći, orjentacija glavnog ulaza u objekat je iz dvorišta sa severne strane. Maksimalni gabarit objekta je 24,89×18,34 m.
Objekat se sastoji od prizemlja i potkrovlja.
Ukupna izgrađena površina iznosi P = 447,00 m²
Ukupna neto površina objekta iznosi P= 604,03 m²
Ukupna bruto površina objekta iznosi P= 746,00 m².
Teren lokacije je ravan sa pretpostavkom relativno dobre nosivosti. Geomehanički elaborat nije rađen. Na osnovu raspoloživih podataka o terenu, kao i na osnovu vizuelnog pregleda može se zaključiti da na terenu nema deformacija i pojava koje bi ukazivale da je teren nestabilan. Prilikom izvođenja objekta ne planira se zasecanje terena. Objekat se nalazi u VII zoni seizmičnosti po MCS skali.

2.2. KONSTRUKCIJA
Konstrukcija objekta je masivno-zidana konstrukcija ojačana armirano betonskim serklažima u kombinaciji sa armirano betonskom skeletnom konstrukcijom na mestima gde je zbog arhitektonskih razloga poremećen tok sila uvođenjem otvora ili izbacivanjem zidova, kao i preraspodelom konstruktivnih elemenata.
Temeljenje objekta vršiće se temeljnim trakama od armiranog betona a ispod nosećih stubova rade se temelji samci dimenzija prema statičkom proračunu uvezanim temeljnim gredama, debljina temeljne ploče je 40 cm, MB 30, armirani po statičkom proračunu. Dubina fundiranja mereno od buduće nivelacije oko objekta iznosi min 0,80 m a na nosivom tlu. Ispod temelja izvodi se tampon sloj od nabijenog šljunka. Temelji se liju u zemlji bez izrade oplate. Temelji su međusobno povezani temeljnim gredama od armiranog betona.
Obimni i noseći zidovi objekta se zidaju termo blokom širine 25 cm. Pregradni zidovi su predviđeni od pune opeke debljine su 12 cm. Na svim spojevima zidova i uglovima izvode se vertikalni serklaži 25 x 25 cm betonirani betonom MB 30 i armirani po statičkom proračunu. Svi zidovi se zidaju u cementnom malteru. Zidovi su dodatno ojačani i horizontalnim serklažima visine 20 cm.
Međuspratna konstrukcija je predviđena kao polumontažna od “fert” gredica i ispune. Ona je sa zidovima povezana horizontalnim serklažima betoniranim betonom MB 30 ili se oslanja na horizontalne grede i noseće stubove armiranim po statičkom proračunu.
Konstrukcija stepeništa je armiranobetonske kolenasta ploča koja nosi u dužem pravcu.
Krovna konstrukcija se izvodi kao drvena, od četinara II klase, sa elementima čije su dimenzije date u statičkom proračunu. Krov je složen, sa padom od 35º. Usvojeno je rešenje krova sa rožnjačama (oslonjenim na betonske grede i noseće zidove) i venčanicama. Rogovi su oslonjeni na venčanice koje prave zatvorenu strukturu po obodu objekta i rožnjače. Na osnovu toga, moguća je lokalna zamena jednog dela roga, od rožnjače do venčanice ili slemena. Venčanice se nalaze na vertikali zida. Pokrivanje krova se vrši falcovanim crepom koji se postavlja na podaščanu konstrukciju krova preko štafni 5/3 cm u oba pravca. Daske ukrućuju krovne ravni, pa spregovi u krovu nisu potrebni. Rogove je potrebno vezati odgovarajućim spojnim sredstvom u slemenu, tako da se na tom mestu postigne zglobna veza. Sve venčanice krova treba armaturom vezati za betonsku ploču ili zidove. Stubovi se oslanjaju na drvene jastuke koje treba konstruktivno vezati za betonsku ploču/gredu.

2.3. OBRADA
Svi unutrašnji zidovi i plafoni (osim plafona koji se oblažu rigips pločama) se malterišu i završno boje poludisperzionom bojom uz prethodno gletovanje. Izuzetak su zidovi u sanitarnim čvorovima koji su od poda do plafona obloženi keramičkim pločicama i zidovi u kuhinji koji su obloženi keramičkim pločicama do visine visećih elemenata. Završna obrada podova su keramičke pločice.
Termoizolacija prema tavanu, garaži i kosom krovu je mineralna staklena vuna različite debljine u obostranoj foliji (ispod pvc, a prema spoljnjem prostoru paropropusna vodonepropusna folija). Pod prizemlja se izoluje preko hidroizolacije a ispod cementne košuljice ekstrudiranim polistirenom d=12cm.
Fasada objekta se izvodi kao „demit“ d=12 cm (polistiren koji se preseca u visini horizontalnih serklaža mineralnom kamenom vunom d=12cm) a završna obrada je lepak i silikatni fasadni malter u boji po izboru investitora.
Svi prozori i spoljna vrata su pvc ili aluminijumski i zastakljeni termopan staklom d=4+12+4 mm.
Oko objekta su predviđeni horizontalni odvodni oluci od pocinčanog lima 0.55 mm. Iz horizontalnih oluka voda se odvodi vertikalnim olucima.

2.4. INSTALACIJE
Od instalacija u objektu su predviđene instalacije vodovoda i kanalizacije i telefona.
Projektnim rešenjem predviđeno je snabdevanje predmetnog objekta sanitarnom vodom iz javne vodovodne mreže u ulici Fruškogorska u Sremskoj Mitrovici, preko projektovane priključne cevi HDPE DN110mm i projektovanog vodomernog šahta.
Arhitektonsko- građevinskim projektom su predviđena točeća mesta sanitarne vode u prizemlju i potkrovlju objekta. Sanitarna voda se razvodi cevima od polipropilena nazivnog (spoljnog) prečnika od DN20mm do DN40mm. Hidrauličkim proračunom se došlo do zaključka da je pritisak u javnoj vodovodnoj mreži na mestu priključka dovoljan za obezbeđenje pritiska od 0,5 bar na točećem mestu na hidraulički najnepovoljnijem položaju.
Ispred ulaza vode u objekat i u sanitarni čvor projektovan je uzidni propusni ventil sa rozetom i kapom za zatvaranje dovoda vode. Pre svakog od sanitarnih uređaja montira se »EK« ventil, čime je obezbeđeno nesmetano snabdevanje vodom svih sanitarnih uređaja za vreme otklanjanja kvara na pojedinim točećim mestima. Zagrevanje vode je predviđeno priključenjem na postojeći centralni bojler. Dovodna cev vruće vode i povratni vod se vode kroz postojeći deo objekta podplafonski.
Primenjen cevni materijal je-unutrašnji razvod sanitarne vodovodne mreže je od cevi od PPR-a (polipropilen-EN-ISO 15874).
Vodovodne instalacije u objektu su projektovane tako da dovode vodu do svih izliva. Ispred izlivnih mesta i na odvajanju krakova, predviđeni su propusni ventili za slučaj kvara na izlivu ili deonici. Cevovod je projektovan u žljebove u zidu i podu.
Hidrantska vodovodna mreža se sastoji od dva spoljna nadzemna protivpožarna hidranta nazivnog prečnika DN80mm, dva unutrašnja zidna hidranta nazivnog prečnika DN50mm, unutrašnjeg cevevoda od pocinkovanočeličnih cevi na navoj prečnika Ø65 mm i Ø50 mm i spoljnog cevovoda od polietilena visoke gustine nazivnog prečnika DN110mm i DN90mm.
Projektnim rešenjem predviđeno je priključenje fekalne kanalizacije na javnu kanalizacionu mrežu u ulici Fruškogorska u Sremskoj Mitrovici.
Projektovan je granični revizioni šaht fekalne kanalizacije 1m unutar k.p. broj 129/27 k.o. Sremska Mitrovica. Osim navedenog graničnog, projektovana su još tri reviziona kanalizaciona šahta na izlazu kanalizacije iz objekta i na promenama pravca trase.
Glavna odvodna kanalizaciona cev je od polivinilhlorida (PVC) nazivnog (spoljnog) prečnika DN160mm.
U predmetnom objektu je projektovano 7 ventilacionih vertikala, od kojih je jedna nazivnog prečnika DN75mm i 6 nazivnog prečnika DN110mm.
Navedene kanalizacione ventilacione vertikale se završavaju iznad krova odgovarajućom ventilacionom glavom od pocinkovanog lima sa ugrađenom zaptivkom za sprečavanje prodora atmosferske vode u prostor između krovnog pokrivača i ventilacione glave.
Kanalizacija u objektu je projektovana od cevi i fazonskih komada proizvedenih od tvrdog polivinilhlorida (PVC), JUS.G.C6.509., a fazonski komadi JUS.G.C6.508. Ovaj materijal je izabran jer je vodonepropustljiv, kao i gumene zaptivke na spojevima.
Svi sanitarni uređaji i pribor su prve klase, definisani standardima i atestirani od strane proizvođača, a boje predviđene u arhitektonskom projektu i ne mogu se nabaviti bez konsultacija sa nadzornim organom i uz njegovu saglasnost. Svi ostali opisi radova i materijala dati su u tekstu predmera i predračuna uz ovaj projekat.
Napajanje novog objekata električnom energijom izvesti iz priključnog ormana mernog mesta (POMM-a) smeštenih na regulacionoj liniji. Napojni vod od POMM-a do GRO u projektu je kablovski vod PP00 A 4×70 mm2, položen u rov u zemlju.
Glavni razvodni orman (GRO) je predviđen za montažu u zid, izrađen od dva puta dekapiranog lima, zaštićen od korozije, ofarban dekorativnom bojom, sa izolacinim uvodnicama, zaštićen od prodora prašine, dimenzija 1,2×1,2×0,25 m, opremljen uređajima i opremom prema jednopolnoj šemi.
Kompletna električna instalacija objekta izvešće se polaganjem provodnika tipa N2XH-J odgovarajućeg preseka, postavljenim u zid ispod maltera, sa razvodnim, priključnim i rastavnim materijalom u izvedbi za suve prostorije i za vlažne prostorije u kuhinji i mokrim čvorovima. Utičnice se postavljaju na zid na visini 0,5 m u kancelarijskom delu na 0,5 m od poda, a u mokrom čvoru i kuhinji utčnice i prekidači na 1,5 m od poda.
Panik svetiljke se postavljaju noposredno iznad izlaznih vrata i opremljene su uređajem za autonoman rad od 3 sata.

2.5.ROKOVI
Rok za izvođenje radova: u roku od maksimalno 180 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Rok i način plaćanja: Naručilac će ugovorenu vrednost radova isplatiti Izvođaču radova na sledeći način:
a) Dostavom serdstva obezbeđenja – menica za ispunjenje ugovornih obaveza i važećih polisa osiguranja;

 • po ispostavljenim privremenim situacijama sačinjenim na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz Ponude, potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema ispravne privremene situacije, putem sistema elektronskog fakturisanja, uz serdstvo obezbeđenja – menica za ispunjenje ugovornih obaveza i važeće polise osiguranja;
 • po ispostavljenoj okončanoj situaciji u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema putem sistema elektronskog fakturisanja:
  a) ispravne okončane situacije sačinjene na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz Ponude, potpisane od strane stručnog nadzora, putem sistema elektronskog fakturisanja,
  b) važeće sredstva obezbeđenja (menice) za otklanjanje nedostataka u garantnom roku,
  v) Zapisnika o primopredaji radova i konačnom obračunu sačinjenog i potpisanog od strane Komisije za primopredaju radova i konačni obračun.
  Vrednost okončane situacije ne može biti manja od 10% od ugovorene vrednosti radova.
  Plaćanje će se vršiti na tekući račun Izvođača radova.

Privredni subjekat je dužan da do roka koji je označen kao krajnji rok za predaju ponuda, lično ili preporučeno poštom na adresu naručioca dostave:
1.Sredstvo obezbeđenja -menica- registrovana u Registru menica i ovlašćenja koja se vodi kod Narodne bankeu skladu sa Zakonom o platnom prometu, menično pismo i karton deponovanih potpisa, na iznos od 3% vrednosti ponude bez PDV-a, na ime garancije za ozbiljnost ponude, sa rokom važenja najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Naručilac će unovčiti garanciju za ozbiljnost ponude datu uz ponudu ukoliko:

 • ponuđač odustane od svoje ponude u roku važenja ponude,
 • ne dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u skladu sa članom 119. ZJN,
 • neosnovano odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili ne dostavi obezbeđenje za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Garantni rok za izvršene radove- ne kraće od 24 meseca od dana potpisivanja zapisnika o kvalitativnoj i kvantitativnoj primopredaji radova i konačnom obračunu sačinjenog i potpisanog od strane Komisije za primopredaju radova i konačnog obračuna.
Rok važenja ponude (minimum 60 dana) dana od dana otvaranja ponude.

Možda Vam se svidi i

1 komentar

Mile 22.09.2022. - 12:23 pm

Zasto ne objavljujete komentare? Cemu cenzura? I kome treba lovacki dom u Sremskoj Mitrovici pakao ste postali sve pisete sta odgovara pojedincima. Pisite malo o stvarnim problemima mitrovcana, grejanje, kako je u Rumi besplatne knjige za skolarce, besplatan vrtic kako je to moguce a u mitrovici nije? Pa ovde vise kradu moje misljenje, ovde i vozac ima svog asistenta. Hvala

Odgovori

Ostavi komentar