Plan uređenja centra Čalme na sednici Skupštine grada

Od strane Ozon
0 komentar

Jedna od tačaka dnevnog reda za predstojeću sednicu Skupštine Grada Sremska Mitrovica, zakazanu za ponedeljak, 31. januar sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće biće i odluka o izradi Plana detljne regulacije centralnog bloka sa parkom u naselju Čalm.

Izrada plana detaljne regulacije za novi Plan biće povereno se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Planirani rok za izradu plana je 90 dana od dana pribavljanja svih relevantnih podataka nadležnih ustanova i institucija.

Granica obuhvata planskog područja je određena kao preliminarna. Prostor obuhvata  plana se nalazi u naselju Čalma u centralnoj zoni.

Granica obuhvata plana obuhvata prostor između ulica Branka Radičevića, Pobede, Ledinske i Zanatlijska. Pristup parcelama je sa postojećih naseljskih ulica.

Osnovni koncept razvoja prostora obuhvata plana je formiranje centralne zone seoskog  naselja Čalma. Prostor obuhvata će se ovim Planom urediti kao polifunkcionalan sa pretežnom namenom – centralni sadržaji (objekti uprave, poslovanja, usluga trgovine,  parkovske površine i porodično stanovanje ruralnog karaktera).

Planirane urbane aktivnosti usklađivaće se sa prirodnim i stvorenim uslovima i stečenim obavezama na terenu i propisanim nivoom zaštite prostora bloka.

Prostor obuhvata Plana se planira kao polifunkcionalan, a planirani su stambeni  objekti savremenog ruralnog karaktera, poslovni objekti u javnoj nameni, trgovinski i  ugostiteljski objekti, uređene zelene površine u javnoj nameni.

U ovoj zoni predviđa se grupisanje sadržaja kao i pratećih sadržaja u cilju stvaranja  prepoznatljive urbane i ambijentalne celine u ruralnom naselju i pružanja aktivnijih sadržaja stanovnicima naselja Čalma. Odrediće se i moguće kompatibilne namene osnovnoj nameni centralnih naseljskih blokova.

Finansiranje izrade plana je iz budžetskih sredstava Grada Sremska Mitrovica i drugih izvora finansiranja.

Izlaganje materijala na rani javni uvid u trajanju od 15 dana obaviće se u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija broj 13 u Sremskoj Mitrovici.

Možda Vam se svidi i