Ko ima pravo na naknadu za nezaposlene?

Od strane Ozon
0 komentar

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

Ovo pravo ostvaruje se u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, a po osnovu:

  • Prestanka radnog odnosa otkazom od strane poslodavca u skladu sa propisima o radu i to:
  • Ukoliko zbog tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena prestane potreba za obavljanje određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, osim za lica koja su se zbog rešavanja viška zaposlenih svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu  – u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu.
  • Ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi.
  • Prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada.
  • Prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate.
  • Prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva.
  • Otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca.
  • Premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima.
  • Prestanka radnog odnosa u inostranstvu.

Pravo na novčanu naknadu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao njegovom voljom ili krivicom. Posle prestanka radnog odnosa iz ovog razloga potrebno je ponovo ostvariti  minimalni staž osiguranja od 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Put do novčane naknade

Nezaposlenom pripada novčana naknada od prvog dana od dana prestanka obaveznog osiguranja, ako podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja. Nezaposlenom koji podnese zahtev po isteku roka od 30 dana, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahteva. Pravo na novčanu naknadu nema nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo.

Visina naknade

Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade jeste prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade nezaposlenog u skladu sa zakonom u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje. Novčana naknada utvrđuje se u visini od 50 odsto osnovice utvrđene zakonom. Novčana naknada ne može biti viša od 160 odsto niti niža od 80 minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

Trajanje isplate

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom tri meseca, ako ima staž osiguranja od jedne do pet godina, šest meseci ukoliko ima staž od pet do 15 godina, devet meseci za staž osiguranja od 15 do 25 godina i 12 meseci ukoliko je staž osiguranja duži od 25 godina.

Možda Vam se svidi i