Kako do refundacije novca za privatne zdravstvene usluge?

Od strane Ozon
0 komentar

da bi osigurano lice ostvarilo pravo na refundaciju, neophodno je da mu zdravstvena ustanova koja nije u mogućnosti da u roku od 30 dana pruži potrebnu zdravstvenu uslugu, izda potvrdu o nemogućnosti pružanja te usluge na obrascu PZ.

Ono što mnogi osiguranici ne znaju je da zdravstvenu uslugu koju ustanova ne može da pruži u roku od 30 dana mogu da obave u drugoj ustanovi, a da troškove refundiraju u filijali zdravstvenog osiguranja. Taj rok znatno je kraći kada je reč o trudnicama koje imaju pravo na refundaciju ukoliko ne dobiju uslugu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u roku od tri dana od dana javljanja zdravstvenoj ustanovi.

Osigurano lice ima pravo i na refundaciju troškova za zdravstvene usluge za koje nije propisano utvrđivanje liste čekanja, kao što su dijagnostički pregledi (laboratorijske analize, rentgen, ultrazvučni i drugi pregledi), medicinska rehabilitacija koja se obavlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativni pregledi radi uspostavljanja dijagnoze, ukoliko nisu pružene u roku od 30 dana od dana javljanja zdravstvenoj ustanovi u koju je upućeno, a spadaju u sadržaj i obim zdravstvene zaštite koji se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a čije troškove je osigurano lice platilo zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi.

Mogućnost refundacije postoji za zdravstvene usluge kao što su laboratorijske analize, rentgen, ultrazvučni i drugi pregledi, medicinska rehabilitacija i drugi specijalistički i dijagnostički pregledi.

Izuzetak predstavljaju zdravstvene usluge za koje je propisano utvrđivanje lista čekanja (MR i CT dijagnostika, koronarografija srca, revaskularizacija miokarda Bypass hirurgijom, ugradnja endoproteza kuka itd.).

Takođe, izuzetak su i redovni kontrolni pregledi (na tri, četiri, šest meseci, godinu dana…), kao i neophodne dijagnostičke i laboratorijske analize potrebne za taj pregled. Redovne kontrolne preglede i uz njih neophodne dijagnostičke i laboratorijske analize, ustanova je dužna da pruži do roka u kojem je doktor tražio pregled, a koji može biti i duži od 30 dana.

Da bi osiguranik ostvario pravo na refundaciju, neophodno je da mu zdravstvena ustanova koja nije u mogućnosti da u roku od 30 dana pruži potrebnu zdravstvenu uslugu, izda potvrdu o nemogućnosti pružanja te usluge ( pdf obrazac PZ). Nakon što od zdravstvene ustanove dobiju potvrdu, osiguranici imaju mogućnost da o svom trošku zdravstvenu uslugu koja nije pružena u zdravstvenoj ustanovi u koju su upućeni, dobiju u nekoj drugoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi, a da novac refundiraju od svog zdravstvenog osiguranja.

Zahtev za refundaciju podnosi se u matičnoj filijali RZZO, na pdf obrascu REF1 koji se dobija u filijali. Uz zahtev se prilaže potvrda o nemogućnosti pružanja usluge (obrazac PZ) i kompletna medicinska i računska dokumentacija.

Ukoliko filijala utvrdi da je zahtev za refundaciju osnovan, novac će osiguraniku biti vraćen u visini stvarnih troškova.

Šta kaže zakon kada je reč o hitnoj medicinskoj pomoći

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ukoliko je osigurano lice snosilo troškove za pruženu hitnu medicinsku pomoć u zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi i drugom pravnom licu sa kojima nije zaključen ugovor povodom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, ima pravo na naknadu plaćenih troškova iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do iznosa cene pružene zdravstvene usluge utvrđene aktom o cenama zdravstvenih usluga.

Trudnice imaju pravo na refundaciju novca u znatno kraćem roku

Kada je reč o trudnicama, u RFZO objašnjavaju da osigurano lice ima pravo na refundaciju troškova za zdravstvene usluge, dijagnostiku, lek, odnosno medicinsko sredstvo ukoliko joj nije obezbeđeno u roku od tri dana od dana javljanja zdravstvenoj ustanovi u koju je upućena zbog postojanja medicinskih indikacija, a navedeno spada u obim i sadržaj zdravstvene zaštite koji se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a čije troškove je platila zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi.

Zahtev za refundaciju se podnosi u filijali gde je trudnica zdravstveno osigurana uz dostavljanje sledeće dokumentacije: uput, medicinska dokumentacija o predloženoj i pruženoj zdravstvenoj usluzi, lična izjava da joj zdravstvena usluga nije pružena u roku od tri dana od dana javljanja zdravstvenoj ustanovi u koju je upućena, originalni fiskalni račun i račun na ime i prezime. Ukoliko je zahtev osnovan, novac će osiguranici biti vraćen u visini stvarnih troškova.

Dokumenta za refundaciju

Da bi osiguranik ostvario pravo na refundaciju, neophodno je da mu zdravstvena ustanova koja nije u mogućnosti da u roku od 30 dana pruži potrebnu zdravstvenu uslugu, izda potvrdu o nemogućnosti pružanja te usluge. DOKUMENT OBRAZAC P3 možete skinuti sa stranice RFZO

Nakon što od zdravstvene ustanove dobiju potvrdu, osiguranici imaju mogućnost da o svom trošku zdravstvenu uslugu koja nije pružena u zdravstvenoj ustanovi u koju su upućeni, dobiju u nekoj drugoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi, a da novac refundiraju od svog zdravstvenog osiguranja.

Zahtev za refundaciju podnosi se u matičnoj filijali RZZO, na pdf obrascu REF1 koji se dobija u filijali. Uz zahtev se prilaže potvrda o nemogućnosti pružanja usluge (obrazac PZ) i kompletna medicinska i računska dokumentacija.

Možda Vam se svidi i