Gradi se škola fudbala u Mačvi. Prezentacija urbanističkog projekta do 9. marta

Od strane Ozon
0 komentar

Mačvanska Mitrovica bi trebalo da dobije objekat škole fudbala na parceli 1171/1, potes Baštovanica. 

Planirana je gradnja fiskulturne sale, internata i tribina, kao i četiri fudbalska igrališta. Radovi će se odnositi i na saobraćajnice i manipulativne površine, kao i na uređenje slobodne zelene površine i potrebnu infrastrukturu.

Površina obuhvata Urbanističkog projekta iznosi 60.589 m2 (6,06ha). 

Fiskulturna sala projektovana je sa multifunkcionalnim sportskim borilištem, bazlilkalno osvetljenim sa južne strane, spratnosti P+0. Objekat ima samo jednu prostoriju borilišta. Pristup je sa istočne fasade. Ukupna neto površina objekta iznosi 2.004,15 m2.

Internat i škola fudbala delom se naslanjaju na salu. Prizemlje objekta izvodiće se tako da se u jednom delu objekat prekida tako da se dobije saobraćajni prolaz, a na spratu će se izvoditi iznad celog prizemlja. 

Glavni pristup objektu je sa severne fasade gde je lociran i glavni ulaz, kojim se pristupa u ulazni hol objekta namenjen za održavanje predavanja, prijema i svečanosti. Iz hola se direktno pristupa glavnom stepeništu koje vode na sprat gde se nalaze sobe za polaznike.

U prizemlju se pored hola nalazi i menza sa kuhinjom, teretana, svlačionice za sportiste i prateće osoblje. Spratnost objekta je P+1, a neto površina je 3.079,21 m2.

Dvostrana natkrivena tribina imaće devet redova sa sedištima i dva reda za podužnu komunikaciju. U podtribinskom prostoru se nalazi skladište vode za hidrantsku mrežu i sisteme za zalivanje terena vodom, sanitarni čvorovi i stepenište za tribine. 

U sklopu objekta se nalazi i šest ramova koji nose reflektore na visini od 30 m od kote terena. 

Spratnost objekta je P+1. Neto površina je 766,33 m2.

Na parceli će se pored tri glavna objekta (zidana) izvoditi i četiri fudbalska igrališta, pravougaonog oblika, dimenzija 105 m x 68 m. Tri igrališta su okrenuta u pravcu sever – jug, a jedan je u pravcu zapad – istok i koristi se u noćnim satima.

Površina jednog igrališta iznosi 7.140 m2. Igrališta će se izvoditi tako da imaju travnatu podlogu, a izvode se ispod objekata br. 1 i 2, a objekat br. 3 – tribine nalazi se između dva igrališta. Dva igrališta će biti opremljena i reflektorima, odnosno pored igrališta na zapadnoj i istočnoj strani se postavljaju po dva reflektora. Reflektor iznad tribina osvetljava sva četiri igrališta.

Predmetna parcela priključiće se na javnu površinu, parcela br. 1218/1 k.o. Mačvanska Mitrovica, na severnoj strani. Planirana saobraćajnica izvodiće se kroz sredinu parcele, odnosno između objekata i fudbalskih igrališta, osim u jednom delu gde prolazi ispod objekta br. 2. Glavna saobraćajnica se prostire u pravcu sever-jug, a na ulazu u parcelu ima dva saobraćajna kraka (zapadno i istočno) koja su planirana za parking prostor. Na južnoj strani saobraćajnica se završava kružno, tipa kružnog toka. 

Slobodne površine ispred i oko objekata su delovi saobraćajne infrastrukture, a izvode se kao betonski platoi i kao pešačke staze oko objekata i ispred fudbalskih igrališta. Platoi i pešačke staze su međusobno povezani. Zelenilo je planirano oko celog kompleksa, osim na zapadnoj strani gde je ograda uvučena 5 m (granica sa kanalom).

Unutar komleksa je planirano više zelenih površina. Zelene površine su planirane duž cele saobraćajnice, oko parking prostora, oko objekata i fudbalskih igrališta. Na južnoj strani planirana je velika zelena površina ispod završetka glavne saobraćajnice

Prezentacija urbanističkog projekta održava se do 9. marta u holu nove Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici kao i na sajtu Grada. Naručilac je firma Domis enterijeri iz Laćarka, a izrađivač JP Urbanizam Sremska Mitrovica.

eKapija

Možda Vam se svidi i