BEZ IMENA GRADA i na Društvenim mrežama. Bez dozvole sledi kazna

Od strane Ozon
0 komentar

Fejsbuk stranice koje u svom nazivu sadrže naziv grada „Sremska Mitrovica “ mogle bi biti prijavljene čelništvu društvenih mreža ukoliko njihovi administratori ne prijave i zatraže dozvolu Gradske uprave Sremske Mitrovice.

Danas je na gradskoj Skupštini doneta odluka o upotrebi imena, grba i zastave grada Sremska Mitrovica. Ova odluka je zbunila neke odbornike jer nisu razumeli, ili nisu izdvojili deo odluke koji se odnosi na upotrebu imena u poslovnom imenu privrednog društva, ustanove, udruženja, drugih oblika organizovanja, preduzetnika, i deo odluke sa nazivima internet portala, internet stranica, profila, grupa i stranica društvenih mreža ( facebook, instagram, twitter i druge društvene mreže).

Iako postoji široka autonomija volje u pogledu odabira i sadržine poslovnog imena, to ne znači da ne postoje i određena striktna ograničenja koja zakon propisuje. Pre svega, poslovno ime ne može biti takvo da vređa javni moral, da sadrži službene znakove za kontrolu i garanciju kvaliteta, ne sme biti neistinito, ni da izaziva zabludu u pogledu pravne forme ili delatnosti društva. Takvo poslovno ime ne može se ni registrovati u registru privrednih subjekata.

Kada su u pitanju Društvene mreže, do sada nisu bila određena ograničenja na imena, ali od objave u Službenom glasniku i u zakonskom roku, sve stranice ili profili na Društvenim mrežama neće moći da koriste ime “Sremska Mitrovica” dok ne dobiju određenu saglasnost, odnosno postanu pravno valjana.

Isto kao i kod poslovnog imena, primera radi, ograničenjem na korišćenje imena “Sremska Mitrovica” uređuje se i prostor na Društvenom mrežama, kako ne bi dolazilo do zloupotreba. Ovim uređenjem rešava se nepoštena tržišna utakmicu i na Društvenim mrežama. Često se dešava da iza imena stranica ili profila, koji se bave informisanjem, ne stoji vlasništvo nad istim, pratioci (čitaoci) se mogu dovesti u zabludu da se radi o gradskom ili profilu koji se nalazi u vlasništvu zakonski upisanom poslovnom subjektu. /redakcija/

ODLUKA O UPOTREBI IMENA, GRBA I ZASTAVE GRADA SREMSKA MITROVICA

Ovom Odlukom bliže se uređuje upotreba imena, grba i zastave grada Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Grad).
Pojam upotrebe imena Grada

Pod upotrebom imena grada Sremska Mitrovica, u smislu ove odluke, podrazumeva se korišćenje naziva grada Sremska Mitrovica tj. imena „Sremska Mitrovica“ ili dela imena „Mitrovica“ (u daljem tekstu: ime Grada) u poslovnom imenu privrednog društva, ustanove, udruženja, drugih oblika organizovanja (u daljem tekstu: pravno lice), preduzetnika, i u nazivima internet portala, internet stranica i nazivima profila, grupa i stranica društvenih mreža ( facebook, instagram, twitter i dr.) .


Način upotrebe imena, grba i zastave Grada

Organi Grada, pravna lica, preduzetnici i fizička lica mogu upotrebljavati ime Grada, odnosno grb ili zastavu Grada u skladu sa Statutom grada Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Statut) i na način uređen ovom odlukom.
Ime, grb odnosno zastava Grada mogu se upotrebljavati na način kojim se ne narušava ugled Grada.

Uslov za upotrebu imena Grada


Pravno lice odnosno preduzetnik iz člana 2. ove odluke dužan je da pre registracije poslovnog imena koje sadrži ime Grada pribavi za isto saglasnost Skupštine grada Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Skupština grada).

Osnivač internet portala, internet stranice i profila, grupe ili stranice na društvenim mrežama koji želi da naziv internet portala, internet stranice i profila, grupe ili stranice na društvenim mrežama sadrži ime Grada, dužan je da prethodno pribavi za isto saglasnost Skupštine grada Sremska Mitrovica
Izuzetno, saglasnost nije potrebna ako se radi o pravnom licu čiji osnivač je Grad.
Odredbe se odnose i na ime na stranom jeziku, kao i na pridevske oblike imena Grada.


Uslovi za davanje saglasnosti

Na upotrebu imena Grada u poslovnom imenu pravnog lica odnosno preduzetnika daće se saglasnost ukoliko je delatnost pravnog lica odnosno preduzetnika od značaja za građane, privredu i društvene delatnosti u Gradu.
Na upotrebu imena Grada u poslovnom imenu pravnog lica odnosno preduzetnika može da se da saglasnost i u slučajevima kada bi upotreba imena Grada u poslovnom imenu pravnog lica odnosno preduzetnika doprinelo daljoj afirmaciji ugleda Grada.
Na upotrebu imena Grada u nazivu internet portala, internet stranice i u nazivu profila, grupe ili stranice na društvenim mrežama može da se da saglasnost kada bi upotreba imena Grada u ovim slučajevima doprinela daljoj afirmaciji ugleda Grada, unapređenju kulturnog stvaralaštva i unapređenju kulturne baštine Grada.


Postupak pribavljanja saglasnosti na upotrebu imena Grada

Zahtev za davanje saglasnosti na upotrebu imena Grada u poslovnom imenu pravnog lica, preduzetnika i u nazivima internet portala, internet stranica i u nazivu profila, grupe ili stranice na društvenim mrežama podnosi se Skupštini grada.
Skupština grada, pre odlučivanja o zahtevu, pribavlja stručno mišljenje od Komisije za davanje stručnog mišljenja o upotrebi imena, grba i zastave Grada (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija je dužna da mišljenje o zahtevu dostavi Skupštini grada u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.


O zahtevu Skupština grada odlučuje rešenjem.

Rešenjem o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada u poslovnom imenu pravnog lica, preduzetnika i u nazivima internet portala, internet stranica i nazivu profila, grupe ili stranice na društvenim mrežama, određuju se uslovi i način upotrebe imena Grada.


Uskraćenje prava na upotrebu imena Grada

Skupština grada može, na predlog Komisije, da uskrati pravnom licu, preduzetniku kao i osnivaču internet portala, internet stranice i osnivaču profila, grupe ili stranice na društvenim mrežama ( facebook, instagram, twitter i dr.) pravo na upotrebu imena Grada ukoliko svojim poslovanjem odnosno aktivnostima nanosi štetu i narušava ugled Grada.
U slučaju da Skupština grada donese rešenje kojim ukida rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada u poslovnom imenu pravnog lica preduzetnika i u nazivima internet portala, internet stranica i osnivaču profila, grupe ili stranice na društvenim mrežama.
Pravno lice i preduzetnik kome je rešenjem Skupštine grada uskraćeno pravo na upotrebu imena Grada dužno je da po prijemu rešenja odmah, a najkasnije u roku od 30 dana preduzme mere radi brisanja imena Grada iz svog poslovnog imena, te da o izvršenoj izmeni sprovedenoj kod organa nadležnog za registraciju, dostavi dokaz Skupštini Grada.

Osnivač internet portala, internet stranice i osnivač profila, grupe ili stranice na društvenim mrežama kome je rešenjem Skupštine grada uskraćeno pravo na upotrebu imena Grada dužno je da po prijemu rešenja odmah, a najkasnije u roku od 30 dana preduzme mere radi brisanja imena Grada iz svog naziva internet portala, internet stranice i naziva profila, grupe ili stranice na društvenim mrežama.


Evidencija o izdatim rešenjima o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada

O izdatim rešenjima o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada vodi se posebna evidencija, koju vodi Gradska uprava nadležna za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe rada Skupštine grada i njenih radnih tela.
Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži: redni broj, naziv i sedište podnosioca zahteva, broj i datum rešenja Skupštine grada kojim je odlučeno o zahtevu, namenu korišćenja i vremenski period važenja saglasnosti.

KAZNENE ODREDBE

Novčanom kaznom od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:koristi ime Grada u svom poslovnom imenu bez saglasnosti Skupštine grada ne preduzme mere radi brisanja imena Grada iz svog poslovnog imena u roku prema rešenju Skupštine grada kojim je ukinuto rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada

grb ili zastavu Grada upotrebljava suprotno uslovima

grb ili zastavu Grada upotrebljava suprotno zabrani

grb Grada upotrebljava u posebne svrhe suprotno odredbama

grb Grada upotrebi kao ukras, deo ukrasa, deo nezaštićenog znaka ili u komercijalne svrhe, kao sastavni deo drugih amblema, odnosno znakova, ili na drugi način, bez saglasnosti Skupštine grada (član 14. ove odluke) ili suprotno određenim uslovima i načinu upotrebe iz rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu zastavu Grada upotrebi kao ukras, deo ukrasa, deo nezaštićenog znaka ili u komercijalne svrhe, kao sastavni deo drugih amblema, odnosno znakova, bez saglasnosti Gradonačelnika ili suprotno određenim uslovima i načinu upotrebe iz rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu


Za prekršaje kazniće se odgovorno lice u pravnom licu
novčanom kaznom od 30.000 dinara.
Za prekršaje kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od
50.000 dinara.
Za prekršaje kazniće se fizičko lice-osnivač internet
portala, internet stranice i lice-osnivač profila, grupe i stranice na društvenim mrežama novčanom kaznom od 30.000 dinara.
Za prekršaje kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 30.000 dinara.

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji su registrovali poslovno ime koje sadrži ime grada Sremska Mitrovica, bez saglasnosti Skupštine Grada, dužni su da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke podnesu zahtev radi pribavljanja saglasnosti Skupštine grada Sremska Mitrovica.
Osnivač internet portala, internet stranice i osnivač profila, grupe ili stranice na društvenim mrežama koji je upotrebio ime koje sadrži ime grada Sremska Mitrovica, bez saglasnosti Skupštine Grada, dužan je da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke podnese zahtev radi pribavljanja saglasnosti Skupštine grada Sremska Mitrovica.
Pravna lica odnosno preduzetnici, koji su upotrebljavali grb i zastavu Grada Sremska Mitrovica kao ukras, kao deo nezaštićenog znaka ili u komercijalne svrhe do dana stupanja na snagu ove odluke dužni su da u roku od 90 dana od dana njenog stupanja na snagu, podnesu zahtev radi pribavljanja saglasnosti Skupštine Grada Sremska Mitrovica.
Pravna lica, preduzetnici i osnivači internet portala, internet stranica i osnivači profila, grupe ili stranice na društveniim mrežama koji postupe suprotno odredbama ove odluke kazniće se novčanom kaznom od 50.000

OBRAZLOŽENjE ODLUKE O UPOTREBI IMENA, GRBA I ZASTAVE GRADA SREMSKA MITROVICA

​Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 32. stav 1. tačka 19. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021- dr. zakon) koji propisuje da Skupština opštine daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja opštine. Članom 41.stav 1.tačka 19. Statuta grada Sremska Mitrovica („Sl.list grada Sremska Mitrovica“, broj 3/2019 i 5/2019) predviđeno je da Skupština grada, u skladu sa zakonom, daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada.
Cilj donošenja ove odluke je bliže uređenje upotrebe imena, grba i zastave grada Sremska Mitrovica. Naime, odlukom su pricizirani uslovi za upotrebu imena, grba i zastave grada, postupak pribavljanja saglasnosti upotrebe imena, grba i zastave grada Sremska Mitrovica, kao i sankcije u slučaju nepoštovanja odredbi ove odluke.
​Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj dala je procenu finansijskih efekata ove odluke na budžet Grada, te je utvrđeno da donošenje ove Odluke nće imati uticaja na budžet, ni na prihodnoj, ni na rashodnoj strani.

Možda Vam se svidi i