Sremska Mitrovica- Visina kazne zavisi od toga da li je vozilo nepropisno parkiralo pravno ili fizičko lice.

Pojedini vozači svesno prave prekršaje ostavljajući svoje automobile na travnjacima, trotoarima, pešačkim prelazima, kao i drugim površinama na kojima parkiranje nije dozvoljeno.

Kazne za ove prekršaje piše komunalna milicija, a cena koju građani moraju da plate kreće se od 5.000 do 40.000 dinara. 

Za fizičko lice koje parkira vozilo u pasažima i pešačkim prolazima zgrada, na dečijim igralištima, sportskim terenima i drugim mestima namenjenim za rekreaciju, ispred pešačkog i kolskog ulaza u stambeno-poslovne objekte, na način da se ometa korišćenje komunalnih uređaja ili objekata, na mestima gde je onemogućen pristup posudama za odlaganje smeća, vozilima vatrogasne i hitne pomoći i drugim mestima gde je to posebnim znakom zabranjeno, parkovima, skverovima i svim zelenim površinama u gradu… kazniće se za prekršaj vlasnik, odnosno korisnik vozila-fizičko lice novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara.

Javne površine na kojima je zabranjeno ostavljanje vozila su trotoari, pešačke i biciklističke staze, trgovi, mostovi, kolovozi, pešački prelazi, nadvožnjaci, podvožnjaci, kao i pešačka ostrva. Takođe, komunalni milicioneri će sankcionisati i one građane koji zaustavljaju ili parkiraju svoja vozila na zelenim površinama.

Međutim, cena kazne je za upola manja ukoliko je vozači plate u roku od tri dana od izdavanja.

Odluka o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj JKP, odnosno vršilac komunalne delatnosti:

1) ukoliko se ne stara o održavanju, uređenju, opremanju i obeležavanju parkirališta na način utvrđen u članu 11. i 12. ove odluke;

2) ukoliko vrši naplatu karte za parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se ne vrši naplata naknade;

Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u JKP, odnosno vršiocu komunalne delatnosti, novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara.

Član 36

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara, kazniće se za prekršaj vlasnik, odnosno korisnik vozila – fizičko lice, ukoliko na javnom parkiralištu:

1) parkira neregistrovano vozilo (član 14. stav 1. tačka 1. ove odluke);

2) ostavi neispravno ili havarisano vozilo duže od 24 časa (član 14. stav 1. tačka 2. ove odluke);

3) ostavi priključno vozilo bez sopstvenog pogona, plovni objekat, kao i druge stvari i predmete; (član 14. stav 1. tačka 3. ove odluke);

4) postavlja ograde ili slične prepreke bez odobrenja gradske uprave nadležne za urbanizam (član 14. stav 1. tačka 4. ove odluke);

5) pere i vrši popravku vozila i druge radnje koje dovode do prljanja i uništavanja javnog parkinga (član 14. stav 1. tačka 5. ove odluke);

6) preduzima druge radnje koje narušavaju i ometaju normalan saobraćaj (član 14. stav 1. tačka 6. ove odluke);

7) parkira vozilo suprotno postavljenoj horizontalnoj i vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji (član 14. stav 1. tačka 7. ove odluke).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000 dinara kazniće se pravno lice.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara kazniće se preduzetnik.

Član 37

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara, kazniće se za prekršaj vlasnik, odnosno korisnik vozila-fizičko lice ukoliko zaustavi i parkira vozilo:

1) u pasažima i pešačkim prolazima zgrada (član 15. stav 1. tačka 1. ove odluke);

2) na dečijim igralištima, sportskim terenima i drugim mestima namenjenim za rekreaciju (član 15. stav 1. tačka 2. ove odluke);

3) ispred pešačkog i kolskog ulaza u stambeno-poslovne objekte (član 15. stav 1. tačka 3. ove odluke);

4) na način da se ometa korišćenje komunalnih uređaja ili objekata (član 15. stav 1. tačka 4. ove odluke);

5) na mestima gde je onemogućen pristup posudama za odlaganje smeća, vozilima vatrogasne i hitne pomoći i drugim mestima gde je to posebnim znakom zabranjeno (član 15. stav 1. tačka 5. ove odluke);

6) parkovima, skverovima i svim zelenim površinama u gradu (član 15. stav 1. tačka 6. ove odluke);

7) na parking mestima na javnim parkiralištima rezervisanim u smislu člana 17. do člana 21. ove odluke (član 15. stav 1. tačka 7. ove odluke).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 40.000 dinara kazniće se pravno lice.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 15.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 25.000 dinara kazniće se preduzetnik.

ODLUKA O UREĐENjU I ODRŽAVANjU PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA

(„Sl. list grada Sremska Mitrovica“, br. 2/2010, 4/2010 – dr. odluka, 3/2014, 4/2014 – ispr. i 9/2017)

​KAZNENE ODREDBE

Član 47

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 80.000 kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne izvrši vraćanje javne zelene površine u smislu člana 17. ove odluke;

2) prilikom uređivanja (betoniranja, asfaltiranja, popločavanja i sl.) javne površine na kojima se nalaze pojedinačna stabla, ne ostavi odgovarajuću slobodnu površinu oko stabla odnosno ne postupi u skladu sa članom 25. ove odluke;

3) ne očisti površinu od šuta i ne sačuva humusni sloj zemljišta određen za zelenu površinu (član 26.),

4) ne zaštiti javnu zelenu površinu na način utvrđen članom 27. ove odluke;

5) ne nadoknadi uništeno drveće u smislu člana 28. ove odluke;

6) ne nadoknadi uništen travnjak, cveće, ukrasno grmlje i sl. na način utvrđen u članu 29. ove odluke;

7) postupa suprotno članu 31. ove odluke;

8) postupa suprotno članu 32. ove odluke;

9) ne postupi po rešenju nadležnog inspektora.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara, i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 70.000 dinara, preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. tačke 1), 2), 3), 4), 5), 6), i 9). ovog člana novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara, kazniće se fizičko lice.

Član 48

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 15.000 dinara, kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) neovlašćeno seče stablo, orezuje, uklanja stablo ili delova stabla sa javne zelene površine (član 35. tačka 1. ove odluke);

2) oštećuje drveće i druge zasade (član 35. tačka 2. ove odluke);

3) vadi, odnosi i uništava sadnice drveća, šiblja i cveća, skida plodove, sečenje cvetova sa drveća, šiblja i cvetnih gredica, skidanje i pomeranje štitnika i drugih zaštita oko drvorednih sadnica i travnjaka (član 35. tačka 3. ove odluke);

4) leži i stoji na klupi (član 35. tačka 4. ove odluke);

5) kopa i iznosi zemlju, kamenje, pesak i druge sastojke zemljišta sa javnih zelenih površina (član 35. tačka 5. ove odluke);

6) pušta domaće životinje na javnu zelenu površinu, osim ako je posebnim propisom za to određena (član 35. tačka 6. ove odluke);

7) baca otpatke na javnu zelenu površinu (član 35. tačka 7. ove odluke);

8) skida, uništava ili oštećuje putokaze, znakove, natpise pločica i sl. (član 35. tačka 8. ove odluke);

9) oštećuje staze, klupe, korpe za otpatke, ograde, uređaje, opremu, objekte i ostale sadržaje na javnim zelenim površinama (član 35. tačka 9. ove odluke);

10) se vozi bilo kojom vrstom vozila i pere vozila na javnim zelenim površinama, ispušta kiseline, motorno ulje i slično (član 35. tačka 10. ove odluke);

11) premešta klupe, korpe za otpatke ili rekvizite za dečije igre sa mesta na kojima su postavljeni (član 35. tačka 11. ove odluke);

12) loži vatru ili pali stabla ili lišće na javnoj zelenoj površini (član 35. tačka 12. ove odluke);

13) vrši istovar materijala, robe, ambalaže, ogreva i sl. na travnjacima, travnim terenima i stazama, kao i njihov smeštaj pored drvoreda i drugih zasada (član 35. tačka 13. ove odluke);

14) urezuje imena ili znakove na stablima, klupama, zidovima ili ostalim objektima (član 35. tačka 14. ove odluke);

15) postavlja reklamne panoe, lepi natpise ili plakate na stablima, ogradama i sl. (član 35. tačka 15. ove odluke);

16) zakiva eksere i klinove u stablo, oštećuje drveće, šiblje i živicu guljenjem, ljuštenjem, bušenjem ili oštećenjem na drugi način (član 35. tačka 16. ove odluke);

17) se penje na drveće, instalacije, ograde ili druge objekte (član 35. tačka 17. ove odluke);

18) postavlja košnice, vage, panoa, automate za zabavne igre, kamp-kućica i drugih sličnih objekata ili uređaja na javnu zelenu površinu bez odobrenja (član 35. tačka 18. ove odluke);

19) trese ili pere tepihe, razastire i suši seno, baca papire i otpatke, smeće, piljevine, pepeo i sl. na javnoj zelenoj površini ili njihovo paljenje (član 35. tačka 19. ove odluke);

20) se igra loptom van za to određenog terena (član 35. tačka 20. ove odluke);

21) parkira i zaustavlja vozila na zelenoj površini (član 35. tačka 21. ove odluke);

22) tretira javnu zelenu površinu štetnim hemijskim sredstvima (član 35. tačka 22);

23) naslanja bicikl na stabla i odlaže biciklove na travi (član 35. tačka 23. ove odluke);

24) razapinje žice za sušenje veša (član 35. tačka 24. ove odluke);

25) zaliva stabla vodom u kojoj su rastvoreni deterdženti (član 35. tačka 25. ove odluke);

26) baca sneg i led na zelenilo prilikom čišćenja puteva i staza (član 35. tačka 26);

27) postavlja tende i suncobrane blizu sadnica drveća, naslanjanje i kačenje drugih predmeta i stvari na drveće (član 35. tačka 27. ove odluke);

28) gaji povrtne biljke i poljoprivredne kulture na javnoj zelenoj površini (član 35. tačka 28. ove odluke);

29) izvrši neku od radnji iz člana 36. ove odluke;

30) ako fizičko lice ne održava zelenu površinu uz poslovne i stambene objekte, livade i neizgrađeno građevinsko zemljišta, kao i druge slične površine koje se graniče sa javnim površinama (član 11. ove Odluke)

31) ako fizičko lice ne održava javnu zelenu površinu u dužini objekta, odnosno zemljišta koje koristi (član 12. ove Odluke).

Za prekršaj iz stava 1. tačke 1), 2), 5), 7), 9), 13), 15), 18), 22), 25), 27), 30) i 31) ovog člana novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 60.000,00 dinara, kazniće se pravno lice i preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 2. ovog člana novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 15.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Možda Vam se svidi i