Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisao je javni poziv za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim učenicima srednjih škola iz izbeglih i raseljenih porodica na teritoriji Vojvodine. Javni poziv traje do 26. februara.

Pravo na pomoć po ovom javnom pozivu mogu ostvariti učenici ili njihovi roditelji koji su imali (imaju) u skladu sa Zakonom status izbeglih, prognanih ili raseljenih lica na teritoriji Republike Srbije, a boravište odnosno prebivalište im je na teritoriji AP Vojvodine. 

Javni poziv se odnosi na redovne učenike srednjih škola koji pohađaju prvi, drugi, treći ili četvrti razred.

Visina sredstava koja se odobravaju iznose 40.000 dinara po učeniku i uplaćuju se na račun u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora o dodeljivanju pomoći. Pravo na finansijsku pomoć ostvariće 100 najuspešnijih učenika srednjih škola.

Na osnovu člana 3. i člana 17. Odluke o osnivanju  Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu

(„Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine“ , broj 66­/ 22-izmene i dopune ) . Fond  za izbegla , raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI NAJUSPEŠNIJIM UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA IZ IZBEGLIH I RASELjENIH PORODICA  NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Član  1.

Pravo na učešće po ovom Javnom pozivu  mogu ostvariti učenici ili njihovi roditelji koji su imali (imaju) u skladu sa Zakonom status izbeglih, prognanih ili raseljenih  lica na teritoriji Republike Srbije ,a imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine . Javni poziv odnosi se na redovne učenike srednjih škola koji pohađaju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole a koji se prijave na Javni poziv od 01februara do 26februara2021godine.

Član 2.

Uslovi za pružanje finansijske pomoći su:

 1. da je Podnosilac prijave na Javni poziv imao (ima) status izbeglog, prognanog ili raseljenog lica na teritoriji Republike Srbije
 2. da su Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedenih na prijavi u roditeljskom ili starateljskom odnosu (u slučaju da je Podnosilac roditelj),
 3. da učenik u toku dosadašnjeg školovanja ima prosek ocena najmanje 3,50
 4. da učenik redovno pohađa srednju školu.

Član 3.

Ispunjenost uslova iz člana 2. Podnosilac prijave na Javni poziv dokazuje podnošenjem odgovarajućih isprava (fotokopija), koji su od značaja za utvrđivanje osnovanosti zahteva i to:

 1. za dokazivanje statusa izbeglog, prognanog ili interno raseljenog lica, prilaže se fotokopija izbegličke, prognaničke ili legitimacije raseljenog lica, odnosno rešenje o utvrđivanju odnosno ukidanju izbegličkog statusa,
 2. za dokazivanje da su Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni na prijavi u roditeljskom ili starateljskom odnosu prilaže izvod iz matične knjige rođenih ili dokaz o starateljstvu( u slučaju da je podnosilac roditelj),
 3. za dokazivanje uspeha u toku dosadašnjeg školovanja prilaže se fotokopija svedočanstva i potvrda škole o ocenama i proseku do sada završenih godina srednje škole, a u slučaju da je reč o učeniku prvog razreda srednje škole, prilažu se svedočanstva o ocenama i proseku ostvarenim od petog do osmog razreda osnovne škole,
 4. za dokazivanje redovnog pohađanja srednje škole prilaže se uverenje o redovnom statusu učenika,
 5. lične karte ( za Podnosioca i roditelje)
 6. fotokopiju kartice dinarskog tekućeg računa Podnosioca
 7. za dokazivanje posebnih rezultata prilaže se fotokopija đačke knjižice, fotokopije priznanja za prva tri mesta osvojena na međunarodnim takmičenjima ili skupovima takmičarskog karaktera iz naučno-obrazovnog, obrazovno-umetničkog ili sportskog polja,

Član 4.

Prioritet prilikom odlučivanja imaće oni učenici kojima, od strane Fonda,  do sada nije pružena ova vrsta pomoći.

Član 5.

Visina sredstava koja se odobravaju iznose 40.000,00 dinara po učeniku i uplaćuju se na račun u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora o dodeljivanju pomoći.

Ovim Javnim pozivom pravo na finansijsku pomoć ostvariće sto (100) najuspešnijih učenika.

Član 6.

Prijava na Javni poziv za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim učenicima iz izbegličkih, prognaničkih ili raseljeničkih porodica na teritoriji AP Vojvodine, u vidu propisanog obrasca, može se dobiti u prostorijama Fonda, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25, ili preuzeti sa sajta www.fondirpvojvodine.rs .

Prijava za jednokratnu pomoć za srednjoškolce

Prijavu poslati poštom ili doneti lično u zatvorenoj koverti na adresu : Fond za izbegla , raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu , Bulevar Mihajla Pupina 25, 21 000 Novi Sad, sa naznakom Javni poziv – učenici

Fond će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim pozivom i Statutom Fonda.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Član 7.

Za dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom možete se obratiti Fondu za izbegla , raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu , Bilevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad na broj telefona: 021/475 4 295 ili na mejl: uprava@fondirpvojvodine.rs

Možda Vam se svidi i