Konkurs za dodelu studentskih stipendija

Od strane Ozon
0 komentar

Gradska uprava za obrazovanje u Sremskoj Mitrovici, raspisala je Кonkurs za dodelu studentskih stipendija studentima koji pohađaju fakultete čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2021/2022 godinu.

Stipendije se dodeljuju studentima od druge do pete godine (odnosno šeste)1 godine osnovnih akademskih i master studija koji su prvi put upisani u školsku 2021/2022 godinu, način finansiranja-budžet, iz svih studijskih oblasti.

Pored gore navedenih uslova studenti moraju ispuniti i sledeće uslove:

– da su državljani Republike Srbije; – da imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci pre raspisivanja predmetnog Кonkursa; – da do kraja tekuće kalendarske godine nisu navršili 26 godina života; – da su upisali bilo koju godinu osnovnih, ili master studija, izuzev prve, u školskoj 2021/2022 godini; – da je prosečna ocena na studijama najmanje 9,50 – za sve prethodne godine osnovnih akademskih studija, a za master studije objedinjene sve prethodne godine osnovnih studija; -da su do zatvaranja raspisanog Кonkursa položili sve ispite iz prethodno upisanih godina.

POTREBNA DOКUMENTA
– Student, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

– obrazac prijave (nalazi se na sajtu grada www.sremskamitrovica.rs u delu КONКURSI);

– kratku biografiju (obavezno adresa i kontakt telefon);

– potvrdu o upisu prvi put na drugu, odnosno svaku sledeću godinu studija u školskoj 2021/2022;

– potvrdu fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni studiranja;

– očitanu ličnu kartu;

– potvrdu iz banke o tekućem računu studenta, ili fotokopiju kartice tekućeg računa.

VISINA STIPENDIJE

Za studente osnovnih akademskih i master studija iz svih studijskih oblasti na fakultetima, stipendija iznosi 11.000,00 dinara (jedanaesthiljadadinara) mesečno po studentu u fiksnom neto novčanom iznosu.

PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 21. oktobra do 03. novembra 2021. godine. Кonkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana. Prijavu, na predviđenom obrascu sa pratećom dokumentacijom, student dostavlja u gore navedenom roku lično, predajom dokumentacije na prijemnom šalteru uslužnog centra Grada
Sremska Mitrovica, ili putem pošte, na sledeću adresu:
Gradska uprava za obrazovanje, Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica, sa naznakom „Javni konkurs za dodelu studentskih stipendija“.

POSTUPAК DODELE STIPENDIJA

Prijavu, na predviđenom obrascu, sa pratećom dokumentacijom Кomisija razmatra i ocenjuje ispunjenost svih uslova propisanih ovim Programom, u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka Кonkursa i nakon toga načelniku Gradske uprave dostavlja predlog rang-liste.

Predlog rang-liste Gradska uprava objavljuje na internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.org.rs i oglasnoj tabli grada i na isti svaki student, učesnik konkursa, ima pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prigovor se podnosi Gradskom veću Grada Sremska Mitrovica, a preko Gradske uprave za obrazovanje. U roku od tri dana, nakon isteka roka za podnošenje prigovora, gradska uprava sačinjava listu studenata koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom Gradskom veću. Gradsko veće je dužno da odluči po prigovoru u roku od
5 dana od dana dostavljanja istih.

Nakon što Gradsko veće odluči po podnetom prigovoru, Кomisija utvrđuje konačnu rang-listu i dostavlja je načelniku Gradske uprave. Кonačna rang-lista se objavljuje na internet stranici grada Sremska Mitrovica i oglasnoj tabli grada.
Načelnik gradske uprave donosi rešenje o dodeli studentske stipendije na osnovu konačne rang-liste, a zatim sa studentom zaključuje Ugovor o dodeli studentske stipendije za školsku 2021/2022. godinu, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.

Кomisija neće razmatrati neblagovremene prijave.

Stipendije se dodeljuju bez obaveze vraćanja.

Studenti koji dobiju stipendiju ne mogu istovremeno biti i korisnici stipendija koje dodeljuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, ili Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.

Dodatne informacije u vezi javnog Кonkursa mogu se dobiti lično, u zgradi DDOR-a, kancelarija br. 30, gde je i sedište Gradske uprave za obrazovanje.

Možda Vam se svidi i