Konferencija UN sa lokalnim proizvodjačim prehrambenih proizvoda u Gradskoj kući

Od strane Ozon
0 komentar

U organizaciji Ujedinjenih Nacija danas je u Sremskoj Mitrovici održana konferencija o prehrambenim sistemima kako bi se uspostavio budući održivi pravac razvoja i ubrzale aktivnosti za unapredjenje održivih prehrambenih sistema.

Ovaj program Ujedinjenih Nacija realizuje se u saradnji sa Ministarstvom šumarstva i vodoprivrede, danas se u Sremskoj Mitrovici, u Gradskoj kući održava konferencija u formi dijaloga na temu izgradnje održivih prehrambenih sistema kroz inkluzivne lance vrednosti, to praktično podrazumeva uključivanje svih aktivnosti od proizvodnje, prerade, trgovine, marketing i potrošnje dobara, koje potiču iz poljoprivrede, šumarstva ili ribarstva, rekao je zamenik gradonačelnice Petar Samardžić, i dodao da je danas u Gradskoj kući okupljeno oko 30 lokalnih proizvodjača prehrambenih proizvoda u cilju zajedničkog rešavanja problema, pre svega razmene iskustava i definisanje aktuelne situacije iz ove oblasti, i definisanje odredjenih pravaca razvoja, odredjenih pravaca razvoja, trenutnih aktuelnih izazova i budućih potencionalnih izazova koji se mogu pojaviti u oblasti prehrambene industrije, proizvodnji prehrambenih proizvoda, kao i o odlučivanju i upoznavanju o merama koje treba preuzeti odnosno realizovati.

Lorenza Jachia, kao predstavnika Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu na lokalnom dijalogu u Sremskoj Mitrovici izrazila je duboko poštovanje prema poljoprivrednim i prehrambene proizvođačima koji su danas uvčesnici konferencije.

Lorenza Jachie je rekla da oni igraju vitalnu ulogu u našem društvu: bave se proizvodima od kojih svi zavisimo; čuvaju našu životnu sredinu; održavaju i vraćaju kvalitet zemljišta, vazduha i vode. Ove uloge nisu bile dovoljno vrednovane, a ruralna područja su zaostala što je rezultiralo većim siromaštvom i manje razvijenim uslugama i infrastrukturom.
– Verujem da će sledeći meseci i godine doneti promene, otvarajući nove mogućnosti. Srpski poljoprivredni proizvođači su u dobroj poziciji da iskoriste ove mogućnosti ako dobiju odgovarajuću podršku. Kao što dobro znate, preovlađujući sistem proizvodnje hrane pokazao je svoje granice. Izazovi postaju sve evidentniji svakim danom, uključujući s jedne strane uticaj koji ovaj sistem proizvodnje ima na životnu sredinu, kao i na zdravlje životinja i ljudi. S druge strane, ovaj sistem je, sam po sebi, pokazao veoma nisku otpornost na uticaj klimatskih promena, i na kraju, ali svakako ne najmanje važno, ovaj sistem pruža veoma nizak prihod primarnim proizvođačima hrane.
Međutim, alternativni sistemi su iskoristili svoj potencijal da odgovore na ove izazove. Želela bih da vam navedem nekoliko primera: nestandardizovana proizvodnja koja zadovoljava potražnju potrošača za većom raznovrsnošću proizvoda, uključujući tradicionalnu hranu, kao i organske proizvode, u Srbiji cveta. Srpski proizvođači takođe razvijaju direktne kontakte sa potrošačima. Uz odgovarajuću podršku, ovo tržište bi se moglo dodatno proširiti i razviti direktne veze sa sistemima nabavke državnih i lokalnih vlasti. Lokalni proizvođači bi takođe mogli dodatno diverzifikovati svoje aktivnosti postajući čuvari ekosistema i životne sredine, na primer razvojem agroturizma i učešćem u projektima obnove koji se finansiraju iz javnih fondova.
Ovi primeri pokazuju kako možemo dozvoliti primarnim proizvođačima da zadrže veći deo vrednosti, a istovremeno zadovoljiti preferencije potrošača i zabrinutost javnosti, kao i usporiti degradaciju okoline.
Ovo su samo neki primeri i oni su trenutno tržište u nastajanju. Mišljenja sam da oni mogu postati standard. Relevantni partneri moraju biti adekvatno osposobljeni, kroz inkluzivan i participativan proces, na primer kroz obuku, poboljšani pristup tehnologijama, bolju infrastrukturu, na primer za precizno navodnjavanje, kao i kroz podršku za sertifikaciju, uključujući i sertifikaciju za organsku proizvodnju.
Ovo su stvari koje sam želela da podelim za početak našeg razgovora a sada se radujem što ću vas sve slušati i mnogo naučiti.

Osnovni elementi prehrambenog sistema su:

  • lanci snabdevanja hranom,
  • životna sredina i
  • ponašanje potrošača. 

Ovakav pristup prehrambenom sistemu pruža priliku da se shvate međusobne veze između različitih aktera u lancu, analiziraju nedostaci, njihovi uzroci, ali u uoče potencijali za razvoj s ciljem stvaranja sinergije i unapređenja celokupnog sektora.


UN conference with local food producers at the City Hall

This United Nations program is implemented in cooperation with the Ministry of Forestry and Water Management, today in Sremska Mitrovica, in the City Hall, a conference is held in the form of a dialogue on building sustainable food systems through inclusive value chains, trade, marketing and consumption of goods, which originate from agriculture, forestry or fishing, said Deputy Mayor Petar Samardzic, and added that today about 30 local food producers gathered in the City Hall in order to jointly solve problems, primarily exchange experiences and define current situations in this area, and defining certain directions of development, certain directions of development, current current challenges and future potential challenges that may arise in the field of food industry, food production, as well as decision-making and learning about measures to be taken.

Lorenza Jachia, as the representative of the United Nations Office in Belgrade at the local dialogue in Sremska Mitrovica, expressed deep respect for agricultural and food producers who are participants in the conference today.

Lorenza Jachie said they play a vital role in our society: tending to the produce that we all depend upon; preserving our environment; maintaining and restoring the quality of the soil, air, and water. These roles have not been valued enough, and rural areas have been left further behind resulting in higher poverty and less developed services and infrastructure. 
  • I believe that the next months and years will bring change, opening new opportunities. Serbian agricultural producers are well positioned to benefit from these opportunities if they receive adequate support. 

As you know well, the prevailing system of food production has shown its limits. Challenges are becoming more evident every day including on the one hand the impact that this system of production has on the environment, and on animal and human health. On the other, this system has, itself, shown very low resilience to the impact of climate change, and last but certainly not least, this system affords very low income to primary food producers. 

However, alternative systems have proved their potential to respond to these challenges. I would like to give you a few examples: non-standardized production that meets consumer demand for a greater variety of products, including traditional foods as well as organic products is booming in Serbia. Serbian producers are also developing direct contacts to consumers. Given adequate support, this market could be expanded further, and direct links could be developed with state and local authorities’ procurement systems. Local producers could also further diversify their activities by becoming custodians of ecosystems and the environment for example by developing agri-tourism and participating in publicly funded restoration projects.

These examples show how we can allow primary producers to retain a larger share of value and at the same time meet consumer preferences and public concern and slow environmental degradation. 

These are just some examples among others and they are currently a niche and nascent market. I am of the opinion that they can become mainstream. The relevant partners must be capacitated adequately, through an inclusive and participatory process, for example through training, through improved access to technologies, through better infrastructure for example for precision irrigation, through support for certification including certification for organic production. 

These are the thoughts I wanted to share to start our conversation and I now look forward to listening and learning from you all. 

The basic elements of the food system are: food supply chains
environment
consumer behavior.

This approach to the food system provides an opportunity to understand the interrelationships between different actors in the chain, analyze the shortcomings, their causes, but also identify potentials for development in order to create synergies and improve the entire sector.

You may also like