Na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) mogu da se prijave:

 • nezaposleni koji traži posao
 • zaposleni koji traži promenu zaposlenja
 • druga lica koje traže zaposlenje.

Nezaposleni koji traži posao jeste lice od 15 godina života do ispunjavanja uslova za penziju, odnosno najkasnije do 65 godina života, sposobno i odmah spremno da radi, koje nije zasnovalo radni odnos ili na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje se vodi na evidenciji nezaposlenih i aktivno traži zaposlenje.

Zaposleni koji traži promenu zaposlenja jeste lice koje je u radnom odnosu ili je na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje aktivno traži promenu zaposlenja i vodi se na evidenciji lica koja traže promenu zaposlenja.

Drugo lice koje traži zaposlenje jeste lice starije od 15 godina života koje traži zaposlenje, a koje se ne može smatrati nezaposlenim ili licem koje traži promenu zaposlenja (učenici, studenti, penzioneri, lica kojima miruju prava iz radnog odnosa i drugi).

Osnovna dokumentacija za prijavljivanje:

 • lična karta ili druga važeća javna isprava sa fotografijom i podacima o licu izdata od strane ovlašćenog državnog organa, u kojoj postoji podatak o prebivalištu lica
 • dokaz o školskoj spremi ili stručnoj osposobljenosti (original dokumenta na uvid)
 • akt o prestanku radnog odnosa (ako je lice bilo u radnom odnosu)
 • drugi dokazi u skladu sa zakonom (uverenja, potvrde, izjave).

Dodatna dokumentacija za osobe sa invaliditetom:

 • dokaz o statusu osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Dokumentacija koju podnose strani državljani:

 • lična karta za strance, nostrifikovana diploma (stalno nastanjenje)
 • pasoš i nostrifikovana diploma (privremeni boravak).

Zaposleni koji traži promenu zaposlenja uz osnovnu dokumentaciju, dostavlja i ugovor o radu.

Drugo lice koje traži zaposlenje uz osnovnu dokumentaciju, dostavlja:

 • učenici i studenti – potvrdu o statusu
 • penzioneri – dokaz/rešenje o penzionisanju
 • lica kojima miruju prava iz radnog odnosa – dokaz/rešenje o mirovanju radnog odnosa.

Gde se prijaviti?

Prijavljivanje na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje obavlja se lično, u organizacionim jedinicama NSZ, prema mestu prebivališta, odnosno mestu rada ili prestanka radnog odnosa, ako u tom mestu imate boravište.

Usluge Nacionalne službe za zapošljavanje kojima se pruža podrška u traženju posla i uvećavaju vaše mogućnosti za zapošljavanje:

 • Savetovanje u procesu traženja posla
 • Informisanje o slobodnim radnim mestima: 
  • savetnik za zapošljavanje
  • samouslužni sistem u filijali NSZ
  • publikacija “Poslovi“
  • oglasna tabla u filijali NSZ
  • sajt: www.nsz.gov.rs
  • Centar za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) u Beogradu, Nišu i Novom Sadu
 • Obuka za aktivno traženje posla
 • Klub za traženje posla
 • Trening samoefikasnosti
 • Programi obuka i stručnog osposobljavanja
 • Javni radovi
 • Programi samozapošljavanja
 • Subvencija za zapošljavanje
 • Obuke za pokretanje sopstvenog biznisa
 • Profesionalna rehabilitacija, programi zapošljavanja i mere podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Nezaposlena lica prijavom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ostvaruju pravo na:

 • obaveštavanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje
 • posredovanje u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu
 • profesionalnu orijentaciju i savetovanje o planiranju karijere
 • učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa svojim potrebama i potrebama tržišta rada.

Zaposleni koji traži promenu zaposlenja i drugo lice koje traži zaposlenje ostvaruju pravo na informisanje, savetovanje i posredovanje u zapošljavanju.

Pravo na novčanu naknadu 

Pravo na novčanu naknadu imaju nezaposlena lica prijavljena na evidenciju NSZ, koja su bila obavezno osigurana za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima poslednjih 18 meseci, pod uslovom da je radni odnos prestao bez njihove volje i krivice (istek rada na određeno vreme, stečaj, likvidacija i ostali slučajevi prestanka radnog odnosa, u skladu sa zakonom).

Nezaposleni kome je radni odnos, odnosno osiguranje prestalo njegovom voljom ili krivicom, odnosno ako je radni odnos prestao svojevoljnim opredeljivanjem za otpremninu, novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu po odluci Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, u većem iznosu od iznosa otpremnine utvrđene Zakonom o radu, može da ostvari pravo na novčanu naknadu ako ponovo ispuni uslove iz člana 66. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (ostvari novi staž u trajanju od 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci).

Izvor: nzs.gov.rs

Možda Vam se svidi i