JKP “Komunalije” analiziralo vodu

Od strane Ozon
0 komentar

Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica.
Analiza savske vode je izvršena dana 01.09.2021. godine i to na tačkama uzorkovanja : Reka Sava- Mala plaža, Reka Sava- Početak plaže, Reka Sava-“Dispanzer“ .
Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenim lokalitetima

​ODGOVARA
zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

You may also like