Više slobodnih radnih mesta

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici – Služba za radiološku dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratska odsutne radnice koja se nalazi na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: radi sve poslove u odeljenju iz svoje specijalnosti po utvrđenom rasporedu po nalogu načelnika službe. Pregleda bolesnike, daje mišljenje, odnosno nalaz, određuje tretman iz oblasti svoje specijalnosti, kontroliše njegovo sprovođenje i samostalno ga sprovodi. Vodi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i odgovara za njenu valjanost. Učestvuje u sprovođenju programa mera zdravstvene zaštite i odgovara za izvršenje plana rada. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika u svom timu. Daje stručna mišljenja na zahteve drugih službi kod određenih slučajeva bolesti i povreda. Daje obaveštenja o bolesnicima o njihovom zdrvstvenom stanju. U svom radu koristi neophodnu opremu i aparate neophodne za obavljanje delokruga odgovarajuće specijalnosti. Radi uz opasnost od jonizujućeg zračenja, vrši RTG snimanje i RTG skopije nadzire rad RTG tehničara. Radi i druge poslove iz svoje nadležnosti po nalogu načelnika službe kome neposredno odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom .

2.Doktor medicine – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom, Služba za ginekologiju i akušerstvo – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme, do povratska odsutne radnice koja se nalazi na odsustvu sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
–utvrđuje vreme i uzrok smrti.
-Radi druge poslove iz svog delokruga rada, kao i po nalogu načelnika Službe i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta,sa punim radnim vremenom.
-Izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera položen stručni ispit.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje, participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima, protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre – tehničara, šefa odeljenja, načelnika službe kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

4.Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi – Odeljenje interne medicine 3 – Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
-Izvršilac 1

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odelenja.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

5.Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali – Odeljenje operacione jedinice sa sterilizacijom – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
-Izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera, položen stručni ispit.

Opis posla: priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Instrumentira kod operativnog zahvata i intervencija u operativnoj sali, učestvuje u nezi, terapiji bolesnika u postoperativnom toku prema uputstvu doktora na listi za terapiju. Vodi računa o snabdevenosti ispravnosti aparata i sterilnosti materijala i instrumenata koji se upotrebljavaju pri operaciji. Uredno vodi medicinsku dokumentaciju, šalje potrebne izveštaje i daje predlog glavnom instrumentaru i načelniku službe za poboljšanje rada iz svog domena. Odaziva se na poziv bez obzira na vreme radi instrumentiranja kod ukazivanja hitne medicinske pomoći. Radi i druge poslove koje odredi glavni instrumentar i za svoj rad odgovarna je glavnom instumentaru, načelniku Odelenja i načelniku Sektora.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

Кonkurs je otvoren od 18. do 25. maja, a više informacija o istom možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like