U Mitrovici obeležen Dan belog štapa

Od strane Ozon
0 komentar

Savez slepih Srbije, zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama za slepe, i ove godine obeležava 15. oktobar, svetski Dan belog štapa, čime se pridružuje celokupnom pokretu slepih Evrope i sveta. Ovu prilika se korisrti kako bi se ukazalo na brojne probleme sa kojima se svakodnevno susreću slepe i slabovide osobe u našoj zemlji.

Povodom Svetskog dana slepih, u prostorijama Gradske organizacije slepih Sremska Mitrovica, ulica Parobrodska br, 15, organizovana je nedelja belog štapa u okviru koje se održavaju razne aktrivnosti kao što su: izložba radova članova, kreativne radionice, turnir u šahu kao i druženje članova.

U Srbiji ima oko 12000 slepih i slabovidih osoba, dok u organizaciji slepih sa sedištem u Sremskoj Mitrovici ima više od 200 članova. Organizacija slepih Sremska MItrovica osnovana je 15.08.2003.g. kao dobrovoljno, nestranačko, socijalno-humanitarno udruženje koje okuplja slepa i slabovida lica radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba. Gradska organizacija slepih Sremska Mitrovica

Кorisnici belog štapa suočavaju se sa problemom nepristupačnog okruženja, što uključuje ne samo pristup javnim objektima, već i pristupačnu saobraćajnu infrastrukturu i nebezbedne trotoare. Celokupno osoblje koje radi u saobraćaju treba edukovati kako da se ponaša prema slepim osobama koje se samostalno kreću, kao i prema onima koje imaju pratioca.

Beli štap predstavlja simbol slobode, nezavisnosti, samostalnosti i poverenja, jer omogućava slepoj osobi da se kreće slobodno i sigurno.
U članu 9 Кonvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom od država-potpisnica se traži da osobama sa invaliditetom, pa tako i slepim osobama, omoguće dostupno okruženje, pa samim tim i veću samostalnost u okviru zajednice.

Ovo se omogućava primenom univerzalnog dizajna, što uključuje i dostupnost uređaja i aplikacija za računare i mobilne telefone kako bi slepi preko svojih čitača ekrana mogli nesmetano da ih koriste.

Usko vezan za samostalnost slepih je i problem potpisa odnosno faksimila. Potrebno je što pre rešiti ovaj problem, kako bi se slepima omogućilo da njihov potpis u svim situacijama važi jednako kao i potpis ostalih građana, budući da država i svojim Ustavom garantuje ravnopravnost svih građana, pa tako i slepih.

Obrazovanje je još jedan od problema sa kojima se suočavaju osobe oštećenog vida, posebno kad je reč o učenicima u inkluzivnom obrazovanju. Rezultat inkluzivnog obrazovanja ne sme biti samo da dete oštećenog vida ostane u krugu porodice, jer je to njegovo pravo, nego i da, ostajući sa svojim roditeljima, stekne samostalnost koja će mu omogućiti da funkcioniše nezavisno od porodice i da se ostvari kao ravnopravan
član društva u kome živi.

Jedan od najvećih problema predstavlja zapošljavanje, posebno visoko obrazovanih slepih osoba. Stvaranjem uslova za zapošljavanje slepih ostvaruje se temeljno pravo koje ima svaki čovek – pravo na egzistenciju.

Za ostvarivanje svih ovih i drugih prava slepih neophodan je pristup pomagalima. Specijalna pomagala omogućavaju slepima da svoje potrebe (koje se ne mogu smatrati posebnim) realizuju kao i svi drugi građani, samo na nešto drugačiji način.

Savez slepih Srbije, koji zastupa interese oko 12.000 slepih i slabovidih osoba u Srbiji, poziva sve državne organe, institucije, kompanije i druge zainteresovane strane da se aktivno uključe u rešavanje ovih i mnogih drugih problema sa kojima se suočavaju slepi, boljom implementacijom postojećih i prilagođavanjem novih zakona ili izmena i dopuna postojećih zakona potrebama slepih i slabovidih. Celokupnu javnost pozivamo da shvati važnost podrške slepim i slabovidim osobama, da invalidnost nije stvar izbora i da je svaka podrška, od podrške vozača u vozilima javnog prevoza, pa do one poslodavca na radnom mestu za slepe neizmerno značajna i potrebna.

Apelujemo na sve državne institucije da građanima oštećenog vida u potpunosti omoguće ostvarivanje svih prava koje im po osnovu invaliditeta pripadaju, a posebno kompenzacionih prava i da, u skladu sa realnim mogućnostima, učine dodatne napore da se uživanje tih prava pre svih dodatak za pomoć i negu drugog lica uveća.

Posmatrajte nas kroz naše sposobnosti a ne kroz invaliditet koji imamo i pružite nam šansu da budemo J=DNAКI članovi zajednice u kojoj živimo.

Dan slepih 15, oktobar ustanovljen je 1992. godine Rezolucijom UN kako bi se svetu skrenula pažnja na ljude oštećenog vida.
#SRBIJABEZBARIJERA

You may also like