Novi pravilnik: Ko može da postane trener?

Vlada Srbije donela je Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, po kom će se ubuduće obučavati treneri i menadžeri u sportu. Novi propisi definišu predmete koji su budući treneri u obavezi da polože, pohađanje stručne prakse i ustanove koje obuke mogu da obavljaju, navodi se u Službenom glasniku.

Ministarstvo sporta će ubuduće donositi rešenje o izdavanju dozvole za rad sportskim udruženjima ili obrazovnim ustanovama, na osnovu koje će dobijati odobrenje za obavljanje stručnog osposobljavanja.

Tim organizacijama ministarstvo može oduzeti licencu za rad uslučaju da joj se zabrani rad,ako sportski inspektor utvrdi da je nisu ispunjeni uslovi utvrđeni pravilnikom,na primer ako se nastava ne odvija po utvrđenom planu i programu, ili ako se ispostavi da organizacija stručno osposobljavanje vrši ugrožavajući bezbednost i zdravlje polaznika.

Organizacija može da se bavi stručnim osposobljavanjem isključivo ako ima obezbeđen sledeći prostor za tu namenu, koji se, između ostalog sastoji iz učionice za najmanje 15 polaznika, kabineta za informatiku, kancelarija za predavače, ali i biblioteku.

Pored toga, organizacija koja želi da obučava trenere mora da ima računare, video projektor ili TV od najmanje 42 inča, školsku tablu…

Stručno osposobljavanje se vrši u okviru četiri nivoa osposobljenosti, koja zavise od sporta i broja sati za obuku, koji variraju od 120 za najniži prvi stepen do 360 sati za treći i četvrti stepen.

Nadležni nacionalni sportski savez, u saradnji sa odgovarajućom akreditovanom visokoškolskom ustanovom, izdaje, obnavlja i oduzima dozvolu za rad sportskim stručnjacima u skladu sa Zakonom o sportu

Pravilnikom je propisan i spisak od desetak predmeta koje menadžeri, treneri, instruktori i organizatori rekreacije moraju obavezno da pohađaju. 

Upis polaznika sprovodi se na osnovu konkursa ili na osnovu posebnog sporazuma sa nadležnim nacionalnim sportskim savezom, odnosno organizacijom u oblasti sporta.

Polaznik stručnog osposobljavanja treba da ima opštu zdravstvenu sposobnost i posebnu zdravstvenu sposobnost za bavljenje stručnim radom u određenoj grani sporta i najmanje srednje obrazovanje.

Postoje i posebni uslovi za upis, u zavisnosti od sportskog zvanja za koje se vrši osposobljavanje, koji uključuje intervjue sa kandidatom ili prijemne ispite.

You May Also Like