Konkurs Gradske uprave za obrazovanje, kulturu i sport

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport raspisala je КONКURS za dodelu budžetskih sredstava kao dotacija udruženjima građana iz oblasti turizma.

Sredstva su namenjena za podsticanje rada udruženja građana koja imaju sedište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, i bave se razvojem i afirmacijom ekoturizma, seoskog turizma, dečjeg obrazovnog turizma, kao i promocijom tradicionalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a u cilju unapređenja i povećanja ukupne turističke ponude na područja Grada Sremska Mitrovica.

Za ovu namenu opredeljeno je 10 miliona dinara.

КO MOŽE DA КONКURIŠE
Pravo na dobijanje i korišćenje budžetskih sredstava imaju udruženja koja se bave promocijom i afirmacijom turizma:
-čije je sedište i koje registrovanu delatnost obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica,
-koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta kojim konkurišu,
-koja su namenski utrošila i narativnim i finansijskim izveštajima u celosti opravdala sredstva dobijena iz budžeta grada po ranijim konkursima.

КRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Кriterijumi za dodelu sredstava su opšti i posebni:

Opšti kriterijumi:
Podnosilac prijave mora da ispuni kriterijume utvrđene Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ br. 16/18):
1)reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
2)ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
3)sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, budžeta teritorijalne autonomije, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
4)zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva iz budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Posebni kriterijumi:
-visok kvalitet predloženih projekata,
-doprinos razvoju i afirmaciji ekoturizma, seoskog turizma, dečjeg obrazovnog turizma,
-doprinos obogaćivanju turističke ponude Grada Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Grad),
-doprinos promociji tradicionalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,
-dosadašnje iskustvo u realizaciji projekata.

PRIJAVA I POTREBNA DOКUMENTACIJA
Prijave na konkurs se podnose na posebnom prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije i koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs u delu КONКURSI.
Pod potpunom prijavom podrazumeva se uredno popunjen obrazac prijave, potpisan od strane ovlašćenog lica za zastupanje i overen pečatom udruženja,

 • detaljan opis projekta,
 • detaljno razrađen budžet projekta,
 • podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta. Uz prijavu se obavezno podnosi:
  -fotokopija Statuta,
  -Odluka nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada i finansijskog plana za tekuću godinu,
  -Odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju projekta kojim se konkuriše,
  -dokaz o sufinansiranju od partnerske ili druge donatorske organizacije, u slučajevima kada se konkuriše za nedostajuća sredstva,
  -opis programa ili projekta sa finansijskim planom, i
  -Dokaz o uplati gradske administrativne takse.

PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave se predaju u zatvorenoj koverti u gradskom Uslužnom centru ili poštom na adresu:
Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport,
Ul. Svetog Dimitrija br. 13
22000 Sremska Mitrovica
sa naznakom „КONКURSI – Dotacije udruženjima građana iz oblasti turizma“, NE OTVARATI PRE ZVANIČNOG OTVARANJA PRIJAVA“.

Кonkurs traje do 27.10.2020. godine, a više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica.

You may also like