DETALJNI VODIČ KROZ PROGRAM „MOJA PRVA PLATA“: Kako se prijaviti, kakav ugovor se zaključuje, ko bira kandidate?

Program „Moja prva plata“ namenjen svim poslodavcima, bez obzira da li su iz privatnog ili javnog sektora, počeo je ove nedelje, a svakim danom raste zainteresovanost kompanija da oglase svoje radne pozicije.

Za prva dva dana, 50 kompanija prijavilo je veliki broj radnih pozicija za koje će mladi do 30 godina, bez radnog iskustva, moći da konkurišu od 1. do 15. oktobra.

Firme koje žele da učestvuju mogu da se prijave do 25. septembra, a u nastavku su odgovori na neka od najčešćih pitanja o prijavi i daljoj proceduri.

Kako se prijaviti?

Prijavljivanje se odvija preko portala Moja prva plata. Zainteresovani privredni subjekti elektronskim putem podnose Zahtev za učešće u programu u periodu od 17. avgusta do 25. septembra 2020. godine.

Za podnošenje prijave potrebno je da imate otvoren nalog na eUpravi i da koristite kvalifikovani elektronski sertifikat. Nakon prijave, oglašavanje pozicija mogu raditi vaši zaposleni koje za to ovlastite, uz otvoren nalog na eUpravi.

Da li je ograničen broj mladih kandidata koje firma može da angažuje?

Da, broj nezaposlenih lica koje poslodavac može angažovati zavisi od broja već zaposlenih osoba kod određenog poslodavca. Dakle poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih može uključiti najviše 2 nezaposlena, dok poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih, ima pravo da uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20 odsto ukupnog broja zaposlenih.

Nacionalna služba zadržava pravo da ograniči broj poslodavaca po sektorima i broj oglašenih pozicija po poslodavcu koji se mogu uključiti u program kako bi se obezbedilo ravnomerno učešće većeg broja poslodavaca iz više različitih sektora.

Ko može da bude mentor? Da li je potrebno dostaviti dokumentaciju za mentora?

Poslodavac predlaže mentora iz reda svojih zaposlenih, bez obzira na dužinu radnog staža i nivo i vrstu kvalifikacije, koji će biti zadužen za osposobljavanje lica u programu.

Za mentora nije potrebno dostavljati dokumentaciju, već u prijavi pozicije se navodi ime i prezime mentora i JMBG, na osnovu kojih će Nacionalna služba za zapošljavanje izvršiti proveru radno-pravnog statusa.

Kako se vrši prijavljivanje kompanija?

Prijavljivanje se vrši pojedinačno, odnosno svaki poslodavac ima svoj matični broj i PIB, kao identifikacione brojeve, po kojim će se vršiti i provera ispunjenosti uslova iz javnog poziva.

Koje vrste ugovora će se zaključivati? Da li će ugovorima biti jasno definisana sva prava i obaveze korisnika programa?

Zaključivaće se trojni ugovor između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata. Ugovorom će biti definisana sva prava i obaveze svih ugovornih strana.

Da li je obavezno po isteku programa zaključiti ugovore o radu?

Poslodavac nije u obavezi da nakon završetka programa zasnuje radni odnos sa kandidatom. Cilj programa je da nezaposleni bez radnog iskustva steknu kompetencije za rad i time obezbede svoje buduće zaposlenje kod poslodavca kod koga su se osposobljavali ili kod drugog poslodavca.

Kako će izgledati proces selekcije?

Nakon prijave lica na oglašene pozicije poslodavaca u skladu sa njihovim interesovanjima i mogućnostima, poslodavac će imati uvid u sva lica koja su se prijavila na konkretnu poziciju. Sam proces selekcije zavisi od poslovne politike svakog poslodavca pojedinačno.

Ko bira kandidate?

Izbor od prijavljenih kandidata vrši isključivo poslodavac, a Nacionalna služba za zapošljavanje prethodno vrši proveru ispunjenosti opštih uslova nezaposlenih lica, koja su se prijavila, za učešće u programu.

Ko snosi troškove uplate doprinosa za lica koja budu na praksi?

Nacionalna služba za zapošljavanje snosi troškove uplate doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

SrbijaDanas

You May Also Like