Da li fizičko lice, koje je rezudent Republike Srbije, može otvoriti devizni račun u inostranstvu?

Od strane Ozon
0 komentar

Rezidenti Republike Srbije, mogu držati devize na računu kod bankaka u inostranstvu u sledećim okolonostima:

1) diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranstvu koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije – do iznosa neophodnog za finansiranje tih predstavništava navedenog u rešenju ministarstva nadležnog za spoljne poslove, odnosno drugog nadležnog organa;

2) domaći državljani zaposleni u predstavništvima iz odredbe pod 1) ovog stava – do ukupnog iznosa zarada ostvarenih od momenta upućivanja u ta predstavništva;

3) lica koja se upućuju na rad u misiju Republike Srbije u inostranstvu na osnovu odluke nadležnog organa, kao i predstavnici državnog organa koji u inostranstvu borave na osnovu odluke Vlade Republike Srbije – do iznosa navedenih u tim odlukama;

4) lica koja se na stručno usavršavanje u inostranstvu upućuju na osnovu rešenja – u visini troškova iz tog rešenja, kao i lica kojima se mogu prenositi sredstva plaćanja po osnovu izdržavanja porodice – do iznosa utvrđenog propisom kojim se uređuju lični i fizički prenosi sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva;

5) lica koja se iseljavaju iz Republike Srbije, uz dokaz o iseljenju – do iznosa koji je prenet, odnosno iznet iz Republike Srbije u smislu propisa iz odredbe pod 4) ovog stava;

6) strani državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici Srbiji duže od jedne godine;

7) vlasnici nepokretnosti u inostranstvu za prodaju ove nepokretnosti – do iznosa vrednosti nepokretnosti navedene u ugovoru o kupoprodaji;

8) lica koja imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište u Republici Srbiji a imaju i državljanstvo druge države, zatim lica s prebivalištem u Republici Srbiji koja imaju državljanstvo samo Republike Srbije i čiji boravak u inostranstvu nije duži od godinu dana – i to na osnovu radne vize, posebne kategorije viza, boravišne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje, odnosno omogućava ovaj boravak, kao i lica koja su ostvarila stranu penziju u zemljama s kojima nije zaključen međudržavni sporazum – radi uplate penzija.

Rezident može držati devize na računu kod banke u inostranstvu pod uslovom da je za to dobio odobrenje Narodne banke Srbije, između ostalog i u sledećim slučajevima:

1) za korišćenje stranog finansijskog kredita koji je namenjen za plaćanja u inostranstvu ako je korišćenje takvog kredita uslovljeno držanjem sredstava kod strane banke – na osnovu kopije ugovora o kreditu i prijave kreditnog zaduženja evidentiranog kod Narodne banke Srbije;

2) za plaćanje radi kupovine hartija od vrednosti u inostranstvu u skladu s članom 13. Zakona o deviznom poslovanju – na osnovu kopije ugovora zaključenog sa ovlašćenim učesnikom na organizovanom tržištu hartija od vrednosti u inostranstvu i izvoda propisa odnosne zemlje na osnovu kog je držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu uslov za plaćanje tih hartija;

2a) za naplate po osnovu prodaje hartija od vrednosti u inostranstvu i po osnovu prihoda od hartija od vrednosti kupljenih u inostranstvu u skladu s članom 13. Zakona o deviznom poslovanju – na osnovu izvoda iz propisa odnosne zemlje na osnovu kog je držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu uslov za ovu naplatu;

3) za prikupljanje donacija i novčanih priloga iz inostranstva u naučne, kulturne i humanitarne svrhe – na osnovu kopije ugovora o donaciji ili druge dokumentacije u kojima je držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu uslov za dobijanje ovih donacija, odnosno priloga, a do iznosa iz tog ugovora, odnosno te dokumentacije;

4) za naplate po sudskom rešenju u inostranstvu ako je tim rešenjem uslovljeno da se naplata vrši preko računa kod strane banke – na osnovu kopije sudskog rešenja;

5) za plaćanje troškova lečenja u inostranstvu, kao i troškova boravka koji su povezani s tim lečenjem – na osnovu odgovarajuće dokumentacije koju je izdala nadležna zdravstvena institucija u Republici Srbiji ili inostranstvu i drugih dostavljenih dokaza.

KAG

Možda Vam se svidi i