ČETIRI slobodna radna mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Doktor medicine – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice – Služba interne medicine – Sektor za internisitčke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice koja se nalazi na odsustvu sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla:
-prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
–sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
–učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
–obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
–planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite; utvrđuje vreme i uzrok smrti. -Radi druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu načelnika Službe i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad.

2.Doktor medicine – Služba pedijatrije – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne radnice koja se nalazi na odsustvu sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla:
-prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
–sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
–učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
–utvrđuje vreme i uzrok smrti.
-Radi druge poslove iz svog delokruga rada, kao i po nalogu načelnika Službe kome je neposredno odgovoran za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Medicinska sestra tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 – Služba neurologije sa intenzivnom negom, na određeno vreme do povratka odsutne radnice koja se nalazi na odsustvu sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: radi na prijemu i smeštaju bolesnika na intenzivnu negu, učestvuje u pripremi za urgentne dijagnostičke metode, priprema pacijente za USG, RTG, EEG, EКG i ostala snimanja, asistira prilikom konzilijarnih pregleda, učestvuje u vizitama, radi administrativne poslove – izdavanje uputnica, uzimanje materijala. Radi na održavanju higijene pacijenata, a pogotovo komatoznih i delirantnih. Vrši negu, masažu, ishranu, oblačenje i presvlačenje pacijenata. Vrši permanentnu edukaciju pacijenata i rodbine o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, vodi dijetetske liste, vrši nadzor nad kućnim redom, vodi računa o ispravnosti instalacija, aparata i signalizacije. Pored toga trebuje lekove i evidentira ih, brine o sterilizaciji instumenata i materijala i vodi računa o inventaru u intenzivnoj jedinici, stara se i brine o pravilnoj pripremi bolesnika za razne medicinske intervencije i analize. Neprekidno je prisutna u prostorijama pri odseku, a u kojima se pruža zdravstvena usluga intenzivne nege. Radi i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i stečenim znanjima po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri i načelniku službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Vozač vozila B kategorije – Odeljenje za tehničke poslove – Služba za tehničke poslove, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine, završena škola za КV vozača,položen vozački ispit B kategorije ili srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, položen vozački ispit B kategorije, 6 meseci radnog iskustva.

Opis posla: vodi putne radne naloge za motorna vozila Tehničke službe, zaduženje bonova za gorivo, kao i analizu mesečne godišnje potrošnje goriva i maziva. Vodi tehničke knjižice za sva motorna vozila i brine o pravovremenom održavanju vozila. Po potrebi službe, a po nalogu načelnika obavlja sve vrste prevoza.Prima zahteve za prevoženje i po nalogu načelnika službe organizuje raspored korišćenja vozila.Organizuje i vrši nadzor nad održavanjem bolničkog kruga. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti, a po nalogu načelnika Službe i pomoćnika direktora za tehničke poslove, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 21. do 28. naja 2020. godine, a više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i