Više slobodnih radnih mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
2 komentari

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Medicinska sestra-tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2-Služba neurologije sa intenzivnom negom, Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: Radi na prijemu i smeštaju bolesnika na intenzivnu negu, učestvuje u pripremi za urgentne dijagnostičke metode, priprema pacijente za USG, RTG, EEG, EКG i ostala snimanja, asistira prilikom konzilijarnih pregleda, učestvuje u vizitama, radi administrativne poslove – izdavanje uputnica, uzimanje materijala. Radi na održavanju higijene pacijenata, a pogotovo komatoznih i delirantnih. Vrši negu, masažu, ishranu, oblačenje i presvlačenje pacijenata. Vrši permanentnu edukaciju pacijenata i rodbine o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, vodi dijetetske liste, vrši nadzor nad kućnim redom, vodi računa o ispravnosti instalacija, aparata i signalizacije. Pored toga trebuje lekove i evidentira ih, brine o sterilizaciji instumenata i materijala i vodi računa o inventaru u intenzivnoj jedinici, stara se i brine o pravilnoj pripremi bolesnika za razne medicinske intervencije i analize. Neprekidno je prisutna u prostorijama pri odseku, a u kojima se pruža zdravstvena usluga intenzivne nege. Radi i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i stečenim znanjima po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri i načelniku službe. Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje opšte hirurgije 2, Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava nstrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni Materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada Odelenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju, šefu Odelenja i načelniku Službe.

3.Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje urologije, Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odelenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i šefu odelenja kojima je neposredno i odgovorna za svoj rad.

4.Medicinska sestra-tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 3 – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege, Služba anesteziologije sa reanimatologijom, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odelenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i šefu odelenja kojima je neposredno i odgovorna za svoj rad.

5.Medicinska sestra-tehničar u operacionoj sali – Odeljenje operacione jedinice sa sterilizacijom, Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg ili akušerskog smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Instrumentira kod operativnog zahvata i intervencija u operativnoj sali, učestvuje u nezi, terapiji bolesnika u postoperativnom toku prema uputstvu doktora na listi za terapiju. Vodi računa o snabdevenosti ispravnosti aparata i sterilnosti materijala i instrumenata koji se upotrebljavaju pri operaciji. Uredno vodi medicinsku dokumentaciju, šalje potrebne izveštaje i daje predlog glavnom instrumentaru i načelniku službe za poboljšanje rada iz svog domena. Odaziva se na poziv bez obzira na vreme radi instrumentiranja kod ukazivanja hitne medicinske pomoći. Radi i druge poslove koje odredi glavni instrumentar i za svoj rad odgovarna je glavnom instumentaru, načelniku Odelenja i načelniku Sektora.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

6.Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Sektor zajedničkih medicinskih poslova,Služba za spec.konsultativne preglede na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis: Čisti i uređuje sve prostorije i nusprostorije službe kao i sav inventar..Izbacuje smeće, čisti prašinu, pere podove, prozore, pere hodnike i stepeništa i čisti i dezinfikuje sanitarne čvorove-svakodnevno. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala iz magacina do ambulante tj.odeljenja. Stara se o racionalnoj upotrebi materijala za održavanje čistoće i vodi evidenciju o potrošnji. Radi i sve druge poslove na svom odeljenju i drugim odeljenjima istog sektora po nalogu glavne sestre odelenja, vezano za potrebe mesta izvršenja rada.

7.Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Služba neurologije sa intenzivnom negom, Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis: Održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama-tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane idr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru.Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, odnosno načelniku Službe, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 09.11.2019. do 16.11.2019.

Možda Vam se svidi i

2 komentari

Marijana Savic 09.11.2019. - 8:32 pm

Do sada sam toliko puta slala svoj CV koji je ne savrsen nego neverovatan i nikada nisam pozvana. Ne razumem kakve kvalifikacije su neophodne za posao u OB Sremska Mitrovica!?

Drazen 10.11.2019. - 6:44 pm

Koliko treba da se plati da dobijes posao u bolnici,posto neki predaju po 30 puta i nista.

Komentari su zatvoreni.