Više slobodnih radnih mesta

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovca – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima-Odeljenje opšte hirurgije 2, Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine,na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom, na upražnjeno radno mesto.
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit.

Opis: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava nstrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni Materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada Odelenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju, šefu Odelenja i načelniku Službe.

2. Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi – Odeljenje interne medicine 3, Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom – Služba interne medicine,Sektor za internističke grane medicine grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit,licenca.

Opis: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odelenja.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

3. Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima-Opšti odsek-Odeljenje interne medicine 2, Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom, na upražnjeno radno mesto.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odelenja.

4. Medicinska sestra/tehničar na infektivnom odeljenju–Odeljenje za infektivne bolesti- Sektor za internističke grane medicine,na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom, na upražnjeno radno mesto.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odelenja.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

5. Laboratorijski tehničar u dijagnostici — Služba za laboratorijsku dijagnostiku- Sektor zajedničkih medicinskih poslova,na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, Završena srednja Medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, položen stručni ispit.

Opis: vrši vađenje krvi, preanalitičku pripremu uzoraka, biohemijske i hemopatološke analize samostalno i pod nadzorom načelnika.Radi nesmetanog funkcionisanja aparata za analizu vrši redovno čišćenje i održavanje istih. Vodi dnevnik rada izrađuje izveštaje i analize o svom poslu u laboratoriji. Radi i laboratorijske analize koje mu poveri glavni laborant, načelnik ili biohemičar. Radi i druge poslove iz svog delokruga i po nalogu glavnog laboranta, biohemičara, načelnika službe kojima odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

6. Vozač vozila B kategorije — Odeljenje za tehničke poslove-Služba za tehničke poslove – Službe za pravne, ekonmomske i tehničke poslove,na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine,Završena škola za КV vozača,položen vozački ispit B kategorije, ili Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, položen vozački ispit B kategorije, 6 meseci radnog isksutva.

Opis: vodi putne radne naloge za motorna vozila Tehničke službe, zaduženje bonova za gorivo, kao i analizu mesečne godišnje potrošnje goriva i maziva. Vodi tehničke knjižice za sva motorna vozila i brine o pravovremenom održavanju vozila. Po potrebi službe, a po nalogu načelnika obavlja sve vrste prevoza. Prima zahteve za prevoženje i po nalogu načelnika službe organizuje raspored korišćenja vozila.Organizuje i vrši nadzor nad održavanjem bolničkog kruga. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti, a po nalogu načelnika Službe i pomoćnika direktora za tehničke poslove, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

7. Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge—Odeljenje interne medicine 3 – Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom-Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine,na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama-tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj gla vnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odelenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

Кonkurs je otvoren od 11. do 20. maja, a više informacija možete dobiti na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i