Sremska Mitrovica – Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine prošle nedelje raspisala je Кonkurs za finansiranje programa od javnog interesa koje udruženja građana realizuju u oblasti zaštite životne sredine.

КO MOŽE BITI UČESNIК КONКURSA:
Udruženje građana:
– koje ima sedište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
– koje registrovanu delatnost obavlja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i
– koje je namenski utrošilo i narativnim i finansijskim izveštajima opravdalo sredstva dobijena iz budžeta Grada Sremska Mitrovica po prethodnim konkursima.

КRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA:
Podnosilac prijave mora da ispuni kriterijume utvrđene Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja:
1) reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
3) sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Prilikom dodele dotacija, prednost će imati udruženja građana koja ispunjavaju i sledeće kriterijume, i pri tome biti rangirana dodelom bodova skale za bodovanje, na sledeći način:

– da je reč o projektu iz oblasti zaštite životne sredine koji je od javnog interesa , koji za cilj ima podsticaj i jačanje nivoa ekološke svesti građana ili poboljšanje uslova rada udruženja (nabavka opreme, finansiranje stalnih troškova za vreme realizacije projekta), do 20 poena
– kapacitet nosioca projekta, da su kvalifikacije i reference projektnog tima usklađene sa predloženim ciljevima, rezultatima i aktivnostima projekta, do 20 poena
– da su jasno formulisani ciljevi projekta, do 10 poena
– da imaju razrađen i izvodljiv plan realizacije projekta, do 10 poena
– da su planirane aktivnosti usklađene sa ciljevima projekta i ciljnom grupom,do 15 poena
– da imaju precizno i detaljno prikazan narativni budžet, do 10 poena
– da imaju realan i opravdan budžet, u odnosu na planirane aktivnosti, do 10 poena
– da je direktno odgovorno za pripremu i realizaciju programa, do 5 poena.

IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANJE PROGRAMA
Odlukom o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 5 miliona dinara.

Кonkursna dokumentacije može se preuzeti sa zvanične internet prezentacije grada Sremska Mitrovica.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 022/215-21-29.

Možda Vam se svidi i