Tri slobodna radna mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za tri radna mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Magistar farmacije – Odsek za farmaceutsku i zdravstvenu delatnost – Bolnička apoteka – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Farmaceutski fakultet na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. semptembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis poslova: Vrši nabavku lekova, sanitetskog materijala potrebnih reagenasa i lekovitih sredstava na osnovu zaključenih ugovora u postupku nabavke u skladu sa Zakonom ka i po odobrenju pomoćnika direktora za celokupnu Opštu Bolnica. Izdaje lekove na osnovu trebovanja pojedinih službi, daje uputstva za njihovu upotrebu, daje stručna uputstva za rad farmaceutskog tehničara, stara se o držanju lekova i lekovitih supstanci na propisan način. Samostalno izvršava sav recupturni, galenski i farmaceutsko analitički rad. Кoordinira rad odelenja i službi u vezi nabavke propisanih lekova kao i plana nabavke lekova za iste. Vodi brigu o defekturi izdatih lekova i sanitetskog materijala, kontroliše ispravnost pakovanja i rokove trajanja lekova, vodi knjigu evidencije ulaznih psihotropnih i narkotičkih sredstava, evidenciju primljenih i izdatih lekova i druge propisane evidencije. Radi i druge poslove po nalogu načelnika i pomoćnika direktora Sektora kome neposredno odgovara za svoj rad.

2. Viši radiološki tehničar u dijagnostici – Služba za radiološku dijagnostiku – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Visoko obrazovanje na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, smer strukovni medicinski radiolog ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine smer viši radiološki tehničar, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: Učestvuje u redovnom radu službe. Vrši snimanja i obradu filmova. Кoordinira rad rentgen tehničara. Pravi raspored rada, vodi evidenciju godišnjih odmora, vodi računa o kontroli zračenja i slanja dozimetra na očitavanje. Vrši kontrolu održavanja rentgen aparata kao i redovno kontrolisanje zračenja. Vrši nadzor o vođenju higijene u službi. Trebuje materijal za održavanje higijene kao i od apoteke. Neposredni rukovodilac rentgen tehničarima i pomoćnim radnicima- spremačicama. Obavlja i druge poslove i poslove po nalogu načelnika službe kome neposredno odgovara za svoj rad.Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Medicinska sestra tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3 – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege – Služba anesteziju sa reanimatologijom – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru, šefu odelenja, načelniku službe.Radno mesto sa povećanim rizikom.

Кonkurs je otvoren od 11. do 18. juna.

Više informacija na zvaničnom sajtu bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i