TRI slobodna radna mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Medicinska sestra – tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 3 – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege, Služba anesteziologije sa reanimatologijom, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri – tehničaru, šefu odelenja, načelniku službe. Radno mesto sa povećanim rizikom.

2. Medicinska sestra – tehničar u transfuziologiji – Služba za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene koja se nalazi na bolovanju, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: završena srednja medicinska škola opšteg ili laboratorijskog smera, položen stručni ispit, sa ili bez položenog programa specijalističkog obrazovanja obrazovnog profila medicinska sestra – tehničar za rad u Službi za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima.

Opis posla: radi sve rutinske analize uvedene u odelenju. Uzima krv od davaoca i od ambulantnih pacijenata, vrši čišćenje i sterilizaciju instrumenata i prostorija, sređivanje kartoteke, vodi svu potrebnu dokumentaciju u vezi davaoca krvi. Određuje krvne grupe i RH faktora davaoca krvi, abulantnih pacijenata i stacionarnih bolesnika. Za bolesnika vrši interreakcije i druge imunoe analize. Stara se da se na pravilan način čuva sveža krv i krvni produkti. Izdaje krv i krvni produkt, materijale za vršenje analize – seruma. Učestvuje u smenskom i terapijskom radu. Primopredaju dužnosti vrši usmeno i pismeno. Priprema i šalje krv za „NEP“ i u druge ustanove po potrebi. Radi i druge poslove po nalogu glavne sestre – tehničara, specijaliste transfuziologa, načelnika službe kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

3. Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Odeljenje interne medicine 3 – Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom – Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 1 mesec, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama – tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane idr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj gla vnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odeljenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Кonkurs je otvoren od 28. avgusta do 4. septembra 2019. godine, a više informacija o istom možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like