Rešavanje problema u kanalizacionom sistemu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Rad Fekalne crpne stanice „Čikas“ koja sakuplja i odvodi celokupne otpadne vode sa teritorije grada uskoro će biti unapređen rekonstrukcijom cevnih veza i ugradnjom pumpe većeg kapaciteta. Sve veći broj korisnika kanalizacije u skladu sa razvojem Sremske Mitrovice i Laćarka, kao i veoma česte obilne padavine zahtevaju i poboljšanje kapaciteta glavnog fekalnog kolektora. Rešenje problema koji se povremeno javlja je u rekonstrukciji i obnovi pojedinih delova kanalizacionog sistema.

Posle junskih kiša i velike količine atmosferskih voda koje su u jednom trenutku  ugrozile  funkcionisanje fekalne kanalizacije, pristupilo se planiranju aktivnosti koje će dovesti do rešenja problema. Ograničavajući faktori su do sada bili vodostaj reke Save i podzemne vode koje se javljaju u blizini FCS „Čikas“, kao i u drugim, nižim delovima grada.

Nakon obavljenih tehničkih priprema u toku je prva faza radova koja podrazumeva rekonstrukciju cevnih veza. Posao je planiran i usklađen sa vodostajem reke Save koji diktira ove aktivnosti. Trenutno je na terenu nivo podzemnih voda i reke Save veoma nizak, što pogoduje realizaciji plana. Za ključne operacije potrebno je svega dva dana, dok će ova faza radova biti završena do kraja sledeće nedelje.

Radove prve faze danas je obišao Vladimir Nahajovski, izvršni direktor za proizvodnju vode.

„Nalazimo se kod fekalne crpne stanice „Čikas“ koja je i glavna crpna stanica za otpadne vode iz Laćarka i Sremske Mitrovice. U poslednje vreme imali smo dosta obilnih padavina, pa smo morali da izvršimo određene rekonstrukcije na cevovodu, kao i punktnih agregata kako bi mogli svu tu vodu da iscrpimo i prebacimo u recipijent, a danas – sutra i u neki novi prečistač otpadnih voda. Trenutno radimo sanaciju cevovoda i ugradnjom određenih cevi poboljšavamo izlivi i upliv vode u samu crpnu stanicu“, rekao je Nahajovski.

Imajući u vidu rastući broj korisnika, kapacitet postojeće pumpe postao je nedovoljan za nesmetano funkcionisanje fekalne kanalizacije.Tako je uporedo sa ovim poslom, u postupku javna nabavka pumpe većeg kapaciteta i prateće opreme. U narednom periodu se očekuje i njena ugradnja, čime će odvođenje otpadnih voda biti znatno kvalitetnije.

Procenjena vrednost kompletnog posla je pet miliona dinara, a novac će biti izdvojen iz kase sremskomitrovačkog „Vodovoda“.

You may also like