PET slobodnih radnih mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
1 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Doktor medicine – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, Služba za specijalističko – konsultativne preglede, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno. – izvršioca 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla: vrši prijem bolesnika sa uputom od strane specijaliste na bolničko lečenje. Vrši medicinski pregled i obavlja prijem u vezi sa primljenim pacijentima posle sanitarne obrade. Upućuje pacijenta na odgovarajuća odelenja u Opštoj Bolnici. U slučaju potrebe vrši konsultacije sa odgovarajućim specijalistima na odelenjima i u slučaju ocene da se pacijent ne može lečiti u Opštoj bolnici, takvog pacijenta upućuje u druge odgovarajuće zdravstvene ustanove i daje nalog za prevoz pacijenta. Radi sve poslove prema svojoj specijalnosti iz delokruga službe i po nalogu načelnika odelenja i načelnika Sektora kojima odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Doktor medicine – Služba pedijatrije, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme, do povratka odsutne zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege. – izvršioca 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla: – prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
– utvrđuje vreme i uzrok smrti.
– Radi druge poslove iz svog delokruga rada, kao i po nalogu načelnika Službe kome je neposredno odgovoran za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Služba za laboratorijsku dijagnostiku, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme, do povratka zaposlene sa porodiljskog. – izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola – smer laboratorijski tehničar, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši vađenje krvi, preanalitičku pripremu uzoraka, biohemijske i hemopatološke analize samostalno i pod nadzorom načelnika.Radi nesmetanog funkcionisanja aparata za analizu vrši redovno čišćenje i održavanje istih. Vodi dnevnik rada izrađuje izveštaje i analize o svom poslu u laboratoriji. Radi i laboratorijske analize koje mu poveri glavni laborant, načelnik ili biohemičar. Radi i druge poslove iz svog delokruga i po nalogu glavnog laboranta, biohemičara, načelnika službe kojima odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije, Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno.
– izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni. Materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odeljenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i šefu Odeljenja.

5.Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice, Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme, do 6 meseci, zbog povećanog obima posla. – izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima, protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre/tehničara, šefa odelenja, načelnika službe kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 05. do 12. oktobra, a više informacija o istom možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like

1 komentar

Lena 11.10.2019. - 2:10 pm

E a koliko se plaća da se dobije bilo koja od ovih pozicija? Mislim znamo da je za medicinsku sestru 5.000€, koliko li je tek za doktora medicine?! 🤔

Komentari su zatvoreni.