Pet slobodnih radnih mesta u mitrovačkoj bolnici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Doktor medicine – Odeljenje za prijem i zbrinjavanja urgentnih stanja-Služba za specijalističko-konsultativne preglede-Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 06 meseci,zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla: vrši prijem bolesnika sa uputom od strane specijaliste na bolničko lečenje. Vrši medicinski pregled i obavlja prijem u vezi sa primljenim pacijentima posle sanitarne obrade. Upućuje pacijenta na odgovarajuća odelenja u Opštoj Bolnici. U slučaju potrebe vrši konsultacije sa odgovarajućim specijalistima na odelenjima i u slučaju ocene da se pacijent ne može lečiti u Opštoj bolnici, takvog pacijenta upućuje u druge odgovarajuće zdravstvene ustanove i daje nalog za prevoz pacijenta. Radi sve poslove prema svojoj specijalnosti iz delokruga službe i po nalogu načelnika odelenja i načelnika Sektora kojima odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Služba ortopedije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize.Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada službe. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i načelniku službe.

3.Medicinska sestra – tehničar na neonatologiji – Odeljenje za novorođenčad – Služba ginekologije i akušerstva, Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka zaposlene sa odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg, pedijatrijskog ili akušerskog smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u vođenju normalnih porođaja i pomaže doktoru kod vođenja nepravilnih porođaja. Preuzima novorođenče od babice u porođajnoj sali nakon porođaja. Vrši pripremu trudnica za porođaje i operacije, daje terapiju trudnicama, porodiljama i novorođenčadima, prema uputu lekara. Ukazuje prvu negu novorođenčetu po rođenju i učestvuje u reanimaciji. Učestvuje u viziti, pomaže lekaru pri pregledu i intervencijama. Radi posebnu negu u poluintenzivnoj nezi porodilja i novorođenčadi. Vrši pratnju prilikom transporta trudnice, porodilje i novorođenčeta u tercijalnu ustanovu. Priprema materijal potreban za rad u porodilištu i Odeljenju za novorođenčad za sterilizaciju i stara se da ista bude pravilno urađena. Vodi računa o ishrani porodilje, trudnice i novorođenčeta. U svom radu vodi računa o uspostavljanju laktacije. Uzima materijal za laboratorijske analize za majku i dete i stara se da ista bude na vreme dostavljena i obrađena. Vodi medicinsku dokumentaciju u toku porođaja, hosipitalizacije i na otpustu kao i dokumentaciju od značaja za prijavu rođenja. Izrađuje i šalje na dalju obradu potrebne izveštaje. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi. Radi i druge poslove po nalogu glavne sestre odelenja, šefa i načelnik službe iz delokruga svoga rada i domena svoje stručnosti. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Za svoj rad odgovorna je načelniku službe,šefu odelenja i glavnoj sestri. Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – spremačica/servirka – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci,na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Кada ne vrši posao čišćenja odnosno održavanja higijene na odelenju u obavezi je da onda pomaže medicinskim sestrama- tehničarima oko prenosa bolesnika, učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odelenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

5.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Služba za specijalističko – konsultativne preglede – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene sa bolovanja, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: čisti i uređuje sve prostorije i nusprostorije službe kao i sav inventar. Izbacuje smeće, čisti prašinu, pere podove, prozore, pere hodnike i stepeništa i čisti i dezinfikuje sanitarne čvorove – svakodnevno. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala iz magacina do ambulante tj. odeljenja. Stara se o racionalnoj upotrebi materijala za održavanje čistoće i vodi evidenciju o potrošnji. Radi i sve druge poslove na svom odeljenju i drugim odeljenjima istog sektora po nalogu glavne sestre odelenja, vezano za potrebe mesta izvršenja rada.

Кonkurs je otvoren od 29. novembra do 6. decembra 2019. godine, a više informacija možete dobiti na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like