Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više profila.

Oglas je raspisan za sledeće profile:

1.Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije, Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni. Materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odeljenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri/tehničaru na odelenju i šefu Odeljenja.

2.Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Služba za oftalmologiju, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava nstrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada službe. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri/tehničaru u službi i načelniku Službe.

3.Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi – Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom, Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odelenja. Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Medicinska sestra/tehničar u transfuziologiji – Služba za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: završena srednja medicinska škola opšteg ili laboratorijskog smera, položen stručni ispit, sa ili bez položenog programa specijalističkog obrazovanja obrazovnog profila medicinska sestra/tehničar za rad u Službi za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima.

Opis posla: radi sve rutinske analize uvedene u odelenju. Uzima krv od davaoca i od ambulantnih pacijenata, vrši čišćenje i sterilizaciju instrumenata i prostorija, sređivanje kartoteke, vodi svu potrebnu dokumentaciju u vezi davaoca krvi. Određuje krvne grupe i RH faktora davaoca krvi, abulantnih pacijenata i stacionarnih bolesnika. Za bolesnika vrši interreakcije i druge imunoe analize. Stara se da se na pravilan način čuva sveža krv i krvni produkti. Izdaje krv i krvni produkt, materijale za vršenje analize-seruma. Učestvuje u smenskom i terapijskom radu. Primopredaju dužnosti vrši usmeno i pismeno. Priprema i šalje krv za „NEP“ i u druge ustanove po potrebi. Radi i druge poslove po nalogu glavne sestre/tehničara, specijaliste transfuziologa, načelnika službe kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

5.Vozač vozila B kategorije – Odeljenje tehničkih poslova – Služba za tehničke poslove, Službe za pravne, finansijske i tehničke poslove, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine, završena škola za КV vozača,položen vozački ispit B kategorije ili srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, položen vozački ispit B kategorije, 6 meseci radnog isksutva.

Opis posla: vodi putne radne naloge za motorna vozila Tehničke službe, zaduženje bonova za gorivo, kao i analizu mesečne godišnje potrošnje goriva i maziva. Vodi tehničke knjižice za sva motorna vozila i brine o pravovremenom održavanju vozila. Po potrebi službe, a po nalogu načelnika obavlja sve vrste prevoza.Prima zahteve za prevoženje i po nalogu načelnika službe organizuje raspored korišćenja vozila. Organizuje i vrši nadzor nad održavanjem bolničkog kruga. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti, a po nalogu načelnika Službe i pomoćnika direktora za tehničke poslove, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Konkurs je otvoren od 24.09.2019. do 01.10.2019. godine, a više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i