Oglasi za prijem u radni odnos

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Medicinska sestra – tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 3 – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege – Služba anestezije sa reanimatologijom – Sektor zajedničkih medicinskih poslova na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršilaca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera sa položenim stručnim ispitom, licenca.

Opis poslova: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru, šefu odelenja, načelniku službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Ginekološko – akušerska sestra/babica u porodilištu – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom-Služba ginekologije i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom
– izvršilaca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola akušerskog smera sa položenim stručnim ispitom, licenca.

Opis poslova: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Učestvuje u viziti, pomaže lekaru pri pregledu i intervencijama. Vrši prijem i sanitarnu obradu trudnica, pripremu trudnica za porođaj i operaciju, daje terapiju trudnicama, porodiljama i novorođenčadima, prema uputu lekara. Aktivno učestvuje u vođenju normalnih porođaja i pomaže lekaru kod vođenja nepravilnih porođaja. Кontroliše opšte stanje porodilje i stanje ploda (što podrazumeva auskultaciju srčanih tonova, uključivanje spoljašnje kardiotokografije), kontroliše napredovanje porođaja. Ukazuje prvu negu novorođenčetu po rođenju i učestvuje u reanimaciji. Asistira kod zbrinjavanja povreda porođajnog puta i prati post porođajno krvarenje. Priprema materijal potreban za rad u porođajnoj sali, vodi računa o sterilizaciji materijala i instrumenata. Uzima materijal za laboratorijske analize za majku i dete i stara se da ista bude na vreme dostavljena i obrađena. Radi negu babinjara i posebnu negu u poluintezivnoj nezi porodilja i novorođenčadi. Vodi računa o ishrani porodilje, trudnice i novorođenčeta. U svom radu vodi računa u uspostavljanju laktacije. Vodi medicinsku dokumentaciju u toku porođaja, hospitalizacije i na otpustu kao i dokumentaciju od značaja za prijavu rođenja. Izrađuje i šalje na dalju obradu potrebne izveštaje. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi. Vrši pratnju prilikom transporta trudnice, porodilje i novorođenčeta u tercijalnu ustanovu. Radi i druge poslove po nalogu glavne sestre odeljenja, šefa i načelnika službe iz delokruga svoga rada i domena svoje stručnosti. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Za svoj rad odgovorna je načelniku, šefu odeljenja i glavnoj sestri.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Medicinska sestra – tehničar u ambulanti – Onkološka ambulanta – Služba za specijalističko konsultativne preglede-Sektor zajedničkih medicinskih poslova na određeno vreme, do povratka odsutne radnice sa bolovanja , sa punim radnim vremenom.
– izvršilaca 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit,licenca.

Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i kod pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Uredno vodi protokol bolesnika i svu drugu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada poo nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, odnosno nalogu načelnika službe i pomoćnika direktora Sektora zajedničkih medicinskih poslova kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

4.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvane usluge – Služba pedijatrije – Sektor kliničkih službi – na određeno vreme, do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom
– izvršilaca 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis poslova: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama – tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, odnosno načelniku Službe, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

5.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvane usluge – Služba neurologije sa intenzivnom negom – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršilaca 1.

Uslovi: završena osnovna škola,položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis poslova: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama-tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru.Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, odnosno načelniku Službe, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 29. oktobra do 05. novembra. Više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like