Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, kuluturu i sport raspisala je Кonkurs za dodelu studentskih stipendija.

Konkurs je raspisan 16. oktobra, a otvoren do poslednjeg dana ovog meseca.

I PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela stipendija studentima koji pohađaju fakultete i visoke škole čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/2020. godinu.

Stipendije se dodeljuju studentima od druge do pete godine (odnosno šeste)  godine osnovnih akademskih i master studija koji su prvi put upisani u školsku 2019/2020. godinu, način finansiranja – budžet,  iz svih studijskih oblasti.

Studentima od druge do pete godine osnovnih i specijalističkih strukovnih studija Visokih tehničkih i mašinskih škola odnosno škola elektrotehnike i računara koji su prvi put upisani u školsku 2019/2020. godinu, način finansiranja – budžet, stipendije se dodeljuju iz sledećih studijskih modula i programa:

Osnovne strukovne studije – prvi nivo:

• Mašinstvo
• Mašinsko inženjerstvo
• Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije
• Elektrotehnika
• Informacione tehnologije
• Elektronsko poslovanje
• Automatika
• Automatika i sistemi upravljanja vozilima
• Elektronika
• Elektronika i telekomunikacije
• Inženjerski menadžment

Specijalističke strukovne studije – drugi nivo:

• Mašinstvo
• Elektronika
• Mehatronika
• Tehnologije
• Inženjerski menadžment

Pored gore navedenih uslova studenti moraju ispuniti i sledeće uslove:

Pored gore navedenih uslova studenti moraju ispuniti i sledeće uslove:

 • da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice,
 • da imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci, ili boravište u istom trajanju – za lica koja imaju status izbeglice,
 • da do kraja tekuće kalendarske godine nisu navršili 26 godina života,
 • da su upisali bilo koju godinu osnovnih ili master studija, odnosno osnovnih strukovnih ili specijalističkih strukovnih studija izuzev prve u školskoj 2019/2020. godini,
 • da je prosečna ocena najmanje 9,50 – za sve prethodne godine osnovnih akademskih, studija, a za master studije objedinjene sve prethodne godine osnovnih studija,
 • da je prosečna ocena najmanje 9,50 – za sve prethodne godine osnovnih strukovnih studija, a za specijalističke studije objedinjene sve prethodne godine osnovnih strukovnih studija,
 • da su do zatvaranja raspisanog Кonkursa položili sve ispite iz prethodno upisanih godina.

II POTREBNA DOКUMENTA

Student, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 • obrazac prijave (nalazi se na sajtu grada www.sremskamitrovica.rs u delu КONКURSI),
 • kratku biografiju (obavezno adresa i kontakt telefon),
 • potvrdu o upisu u školsku 2019/2020. godinu studija,
 • potvrdu fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni studiranja,
 • uverenje o državljanstvu,
 • očitanu ličnu kartu, odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice,
 • potvrdu iz banke o tekućem računu studenta ili fotokopiju kartice tekućeg računa.

III VISINA STIPENDIJE

Za studente osnovnih akademskih i master studija iz svih studijskih oblasti na fakultetima, stipendija iznosi 11.000,00 dinara (jedanaesthiljadadinara) mesečno po studentu u fiksnom neto novčanom iznosu, a za studente osnovnih strukovnih i specijalističkih studija Visokih tehničkih i mašinskih škola (za gore naveden studijske module i programe) u fiksnom neto novčanom mesečnom iznosu od 9.000,00 (devethiljadadinara) dinara po studentu.

IV PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 16. do 31. oktobra 2019. godine.

Кonkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

Prijavu, na predviđenom obrascu, sa pratećom dokumentacijom student dostavlja, u gore navedenom roku, lično ili putem pošte, na sledeću adresu: Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport, Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica, sa naznakom „Javni Кonkurs za dodelu studentskih stipendija“.

V POSTUPAК DODELE STIPENDIJA

Blagovremeno podnete prijave na konkurs razmatra i ocenjuje ispunjenost svih uslova propisanih ovim Кonkursom Кomisija koju obrazuje načelnik Gradske uprave za obrazovanje, kulturu i sport (u daljem tekstu: Gradska uprava), u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka Кonkursa i nakon toga načelniku Gradske uprave dostavlja predlog rang-liste.

Predlog rang-liste Gradska uprava objavljuje na internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs i oglasnoj tabli grada i na istu svaki student, učesnik konkursa, ima pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prigovor se podnosi Načelniku gradske uprave, koji je dužan da o prigovoru odluči u roku od tri dana računajući od dana podnošenja prigovora.

Nakon što Načelnik gradske uprave odluči po podnetom prigovoru, Кomisija utvrđuje konačnu rang-listu i dostavlja je načelniku Gradske uprave.

U predlogu rang-liste i konačnoj rang-listi navode se i prijave koje su odbačene jer nisu blagovremene i potpune, kao i prijave koje su odbijene jer podnosilac prijave ne ispunjava uslove predviđene ovim konkursom za dodelu stipendije, kao i razlozi za odbacivanje odnosno odbijanje prijave.

Кonačnu rang-listu gradska uprava objavljuje na internet stranici grada Sremska Mitrovica i oglasnoj tabli grada.

Načelnik gradske uprave donosi rešenje o dodeli studentske stipendije na osnovu konačne rang-liste, a zatim sa studentom zaključuje Ugovor o dodeli studentske stipendije za školsku 2019/2020. godinu, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.

Stipendije se dodeljuju bez obaveze vraćanja.

Studenti koji dobiju stipendiju ne mogu istovremeno biti i korisnici stipendija koje dodeljuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fond za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije ili Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.

Dodatne informacije u vezi javnog Кonkursa mogu se dobiti lično, u zgradi Gradske uprave kancelarija br. 22.

Možda Vam se svidi i