Sremska Mitrovica – Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, prošle nedelje raspisala je Кonkurs za finansiranje programa od javnog interesa koje udruženja građana realizuju u oblasti socijalne zaštite.

КO MOŽE DA КONКURIŠE:
Udruženje građana:
– koje ima sedište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i
– koje registrovanu delatnost obavlja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica (izuzev međuopštinskih organizacija osoba sa invaliditetom, koje okupljaju i članove sa područja Grada Sremska Mitrovica).

КRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA:
Podnosilac prijave mora da ispuni kriterijume utvrđene Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja:
1) reference programa (da je reč o programu u oblasti socijalne zaštite koji će biti realizovan u 2019. godini, da postoji mogućnost razvijanja programa i njegova održivost);
2) ciljevi koji se postižu (zadovoljavanje javnog interesa i unapređenje stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi);
3) mogućnost sufinansiranja programa iz drugih izvora, (u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa);
4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa.

Prilikom dodele dotacija, prednost će imati udruženja građana koja ispunjavaju i sledeće kriterijume:
– da projekti kojim konkurišu, za cilj imaju podsticaj i razvoj novih, ili unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite (15 bodova),
zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva, pomoć marginalizovanim grupama (10 bodova)
ili poboljšanje uslova rada udruženja – nabavka opreme, finansiranje stalnih troškova za vreme realizacije projekta – (5 bodova),
– da su kvalifikacije i reference projektnog tima usklađene sa predloženim projektom odnosno da imaju kapacitet nosioca projekta ( do 10 bodova),
– da su jasno formulisani ciljevi projekta (do 10 bodova)
– da imaju razrađen i izvodljiv plan realizacije projekta (do 10 bodova)
– da su planirane aktivnosti usklađene sa ciljevima projekta i ciljnom grupom (do 15 bodova),
– da imaju precizno i detaljno prikazan narativni budžet (do 15 bodova),
– da imaju realan i opravdan budžet, u odnosu na planirane aktivnosti (do 15 bodova),
– da je udruženje direktno odgovorno za pripremu i realizaciju programa ( 10 bodova).

IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANJE PROGRAMA:
Odlukom o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2019. Godinu za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 5 pet miliona dinara.

Кonkursna dokumentacije može se preuzeti sa zvanične internet prezentacije grada Sremska Mitrovica.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 022/215-2081.

Možda Vam se svidi i