KONKURS

Sremska Mitrovica – Načelnik Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu 4. aprila raspisao je javni Кonkurs za dodelu sredstava udruženjima građana iz oblasti omladinske politike sa područja grada Sremska Mitrovica.

Cilj konkursa je razvoj i afirmacija kulturnih aktivnosti mladih i drugih vidova omladinskog aktivizma.

Ukupno predviđena budžetska sredstva za konkurs su 1,5 miliona dinara.

Pravo na dobijanje i korišćenje dotacija po ovom javnom pozivu imaju sva udruženja iz oblasti omladinske politike čije je sedište i koja registrovanu delatnost pretežno obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica (osim međuopštinskih organizacija, koje okupljaju i članove sa područja grada Sremska Mitrovica), koja ostvaruju potrebe i interese mladih u Sremskoj Mitrovici – definisane Zakonom, koja planiraju realizaciju svojih programa tokom 2018. godine i koja blagovremeno podnesu prijavu na Кonkurs za dodelu sredstava.

Кriterijumi za procenu i vrednovanje podnetih predloga programa udruženja iz oblasti omladinske politike su:

1) reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost – maksimalno 30 bodova;
2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – maksimalno 15 bodova;
3) sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, budžeta teritorijalne autonomije, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa – maksimalno 25 bodova;
4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva iz budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze – maksimalno 30 bodova.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrasce Prijave na konkurs nevladine organizacije iz oblasti omladinske politike mogu preuzeti na zvaničnom sajtu grada www.sremskamitrovica.rs pod naznakom konkursi.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti u gradskom Uslužnom centru ili poštom na adresu:
Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu,
Ul. Svetog Dimitrija br. 13
22000 Sremska Mitrovica
sa naznakom „КONКURSI – Dotacije udruženjima građana iz oblasti omladinske politike, NE OTVARATI PRE ZVANIČNOG OTVARANJA PRIJAVA“.

Кonkurs traje 30 dana računajući od dana objavljivanja u lokalnoj štampi i na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica odnosno 04. maja.

Više informacija o konkursu možete pronaći OVDE.

You May Also Like