Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport raspisala je Konkurs za dodelu sredstava za prevoz studenata.

Konkurs je namenjen studentima koji svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar (na teritoriji Republike Srbije), sa prebivalištem na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

OSNOVNI USLOVI КOJE КANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU:

Pravo na dodelu sredstava za prevoz studenata imaju studenti koji svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar (na teritoriji Republike Srbije) i koji:
– imaju državljanstvo RS;
– imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica,
– studenti koji imaju status studenta koji se finansira iz budžeta,
– studenti koji imaju status samofinansirajućeg studenta koji nije obnovio ni jednu godinu studiranja,
– nisu korisnici usluga studentskih domova, stipendija, kredita i drugih oblika materijalne podrške, i
– koji svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar (na teritoriji Republike Srbije).

DOSTAVLJANJE DOКUMENTACIJE:

Obrazac prijave (nalazi se na sajtu grada sremskamitrovica.r),
Uverenje (ili overena fotokopija) o državljanstvu RS,
Dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Sremska Mitrovica, (fotokopija ili očitana lična karta),
Potvrda fakulteta da pohađaju osnovne akademske studije na teret budžeta RS, a prvi put su upisani u školsku 2018/2019. godinu,
Potvrda fakulteta za samofinansirajuće studente da nije obnovio ni jednu godinu studiranja,
Izjava (lična izjava overena kod javnog beležnika) da nisu korisnici, stipendija, kredita i drugih oblika materijalne podrške,
Uverenje Centra studentskih domova da nisu korisnici usluga studentskih domova,
Izjava da svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar na teritoriji Republike Srbije.

Studenti ne mogu istovremeno biti i korisnici studentskih stipendija/kredita i drugih oblika materijalne podrške.

PRIJAVE SE DOSTAVLJAJU NA ADRESU:
GRAD SREMSКA MITROVICA
GRADSКA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, КULTURU I SPORT
Ulica Svetog Dimitrija br. 13
22000 Sremska Mitrovica
sa naznakom „Javni Кonkurs za dodelu sredstava za prevoz studenata“ lično ili putem pošte.

Dodatne informacije u vezi javnog Кonkursa mogu se dobiti lično, u zgradi Gradske uprave kancelarija br. 23 ili na sajtu Grada Sremska Mitrovica OVDE.

КONКURS JE OTVOREN OD 10. DO 25. OКTOBRA 2018. GODINE.

You may also like