Više slobodnih radnih mesta u mitrovačkoj bolnici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za nekoliko profila.

Oglas je raspisan za sledeće profila:

1. Doktor u odeljenju – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz urgentne medicine ili opšte medicine ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme)

2.Medicinska sestra-tehničar – Služba neurologije sa intezivnom negom – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilaca 2.
Uslovi: Završena srednja Medicinska škola smer medicinska sestra-tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

3. Ginekološko akušerska – sestra – odeljenja akušerstva sa porođajnom salom – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom, Služba ginekologije i akušerstva – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilaca 1.
Uslovi: Završena srednja Medicinska škola akušerskog smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

4. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 3, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer medicinska sestra-tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

5. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje interne medicine 2 – Odsek gastroenterologije sa hepatologijom, Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer medicinska sestra-tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

6. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena srednja Medicinska škola smer medicinska sestra-tehničar ili akušerskog smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

7. Medicinska sestra-tehničar – Služba psihijatrije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena srednja Medicinska škola smer medicinska sestra-tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

8. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje urologije, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena srednja Medicinska škola smer medicinska sestra-tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

9. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 2, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer medicinska sestra-tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

10. Laborant – Služba za laboratorijsku dijagnostiku – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena srednja Medicinska škola smer laboratorijski tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

11. Spremačica – Odeljenje interne medicine 2, Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena Osnovna škola (I stepen stručne spreme), položen kurs iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznim bolestima.

12. Spremačica – Služba za specijalističko konsulativne preglede,Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena Osnovna škola (I stepen stručne spreme), položen kurs iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznim bolestima.

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,
– Potvrdu o radnom iskustvu ukoliko je za radno mesto predviđeno radno iskustvo,
– Fotokopija uverenja o položenom kursu iz higijene, životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Кandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada Sremska Mitrovica.

Konkurs je otvoren od 19.04. do 26.04.2017.godine.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

obsm.rs

Možda Vam se svidi i