Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za jedno radno mesto.

Oglas je raspisan za:

Referenta Tehničke službe za prevoz i transport, Služba za tehničke poslove, Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i dr slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja stručna sprema (IV stepen stručne spreme), položen vozački ispit B kategorije ili završena škola za КV vozača (III stepen stručne spreme), 6 meseci iskustva

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidat je dužan da dostavi:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom,
– Fotokopija važeće vozačke dozvole – B kategorija,
– Potvrda o radnom iskustvu,
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Кandidat koji bude primljen u radni odnos po ovom oglasu dužan je da dostavi overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada Sremska Mitrovica.

Кonkurs je otvoren od 13. do 20. septembra.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

obsm.rs

Možda Vam se svidi i