Raspisan konkurs za direktora „Vodovoda“

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Skupština Grada Sremska Mitrovica na sednici održanoj u sredu, 31. maja donela je odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica. Nakon konkursa direktor „Vodovoda“ biće imenovan na period od četiri godine.

Postupak po javnom konkursu sprovešće Кomisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica, obrazovana Rešenjem Skupštine grada, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća.

Po sprovedenom izbornom postupku Кomisija za izbor direktora sastaviće rang listu sa najviše tri kandidata i istu sa zapisnikom o sprovedenom izbornom postupku dostaviti Кomisiji za kadrovska i administrativna pitanja u cilju pripreme predloga akta o imenovanju direktora koji će biti dostavljen
Skupštini grada na odlučivanje u skladu sa Zakonom.

Tekst oglasa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Sremska Mitrovica biće objavljen u „Službenom glasniku RS“, u „Službenom listu grada Sremska Mitrovica“, u dnevnom listu „Informer“ – primerak koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Po objavljivanju Oglasa o javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Sremska Mitrovica u „Službenom glasniku RS“ isti će biti objavljen i na internet stranici grada Sremska Mitrovica.

Razlog za donošenje ove Odluke sadržan je u potrebi da se izvrši izbor direktora Javno-komunalnog preduzeća „Vodovod“ čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica na način utvrđen Zakonom o javnim preduzećima, a imajući u vidu činjenicu da vršiocu dužnosti direktora ovog javnog komunalnog preduzeća ističe mandat.

Uslovi za imenovanje direktora:
1) da je punoletno i poslovno sposobno lice i državljanin Republike Srbije;
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2;
4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
8) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
9) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
(1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
(2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
(3) obavezno lečenje narkomana;
(4) obavezno lečenje alkoholičara;
(5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijave na javni konkurs sa kratkom biografijom, neophodnom dokumentacijom i dokazima, podnose se Кomisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica, preporučenom pošiljkom, putem pošte ili lično preko Gradskog uslužnog centra grada Sremska Mitrovica, u zatvorenoj koverti, na adresi Svetog
Dimitrija broj 13 sa naznakom: Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Sremska Mitrovica – NE OTVARAJ.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu:
– izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
– uverenje o poslovnoj sposobnosti (original ili overena fotokopija)
– uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija)
– dokaz o stručnoj spremi (original ili overena fotokopija diplome)
– dokaz o radnom iskustvu na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje (original ili overena fotokopija uverenja /potvrde poslodavca)
– dokaz o radnom iskustvu na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, organizovanju rada i vođenju poslova (original ili overena fotokopija uverenja / potvrde poslodavca)
– izjava data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije član organa političke stranke, odnosno akt nadležnog organa političke stranke da je licu određeno mirovanje funkcije u organu političke stranke
– uverenje nadležnog organa (nadležne policijske uprave) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
– dokaz da mu nije izrečena mera bezbednosti (izdat od strane nadležnog organa) u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
(1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
(2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
(3) obavezno lečenje narkomana;
(4) obavezno lečenje alkoholičara;
(5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Neblagovremene, nepotpune i nerazumljive prijave neće biti predmet razmatranja.

Lice zaduženo za davanje informacija o sprovođenju javnog konkursa je Vera Nikolić, predsednik Кomisije, tel.022/610-566 lokal 101, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Možda Vam se svidi i