Prijem profesionalnih vojnika

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Ministarstvo Odbrane i Generalštab Vojske Srbije otpočeli su sa procedurom neposrednog prijema na formacijska mesta profesionalnih vojnika u jedinice Vojske Srbije na određeno vreme.

U nadležnosti 1. brigade Kopnene Vojske prijem se vrši u Garnizonima Novi Sad, Pančevo, Bačka Topola i Sremska Mitrovica.

u mestu službovanja BAČKA TOPOLA
Vojna pošta 1419 Bačka Topola (prijava za popunu dobija se, popunjava i podnosi 13.02.2017. godine u kasarni „Bačka“ ul. Maršala Tita bb, Bačka Topola)
1. oklopne jedinice – 38 radnih mesta-izvršilaca
2. služba telekomunikacije – 1 radno mesto-izvršilac
3. sanitetska služba – 1 radno mesto-izvršilac

u mestu službovanja NOVI SAD
Vojna pošta 1405 Novi Sad (prijava za popunu dobija se, popunjava i podnosi 13.02.2017. godine u kasarni „Jugovićevo“ ul. Avijatičarska 24, Novi Sad)
4. pešadija – 2 radna mesta-izvršioca
5. oklopne jedinice – 5 radnih mesta-izvršilaca
6. služba telekomunikacije – 1 radno mesto-izvršilac
7. saobraćajna služba – 2 radna mesta-izvršioca

u mestu službovanja PANČEVO
Vojna pošta 1407 Pančevo (prijava za popunu dobija se, popunjava i podnosi 13.02.2017. godine u kasarni „Narodni heroj Stevica Jovanović“ ul. Bavaništanski put bb, Pančevo)
8. pešadija – 27 radnih mesta-izvršilaca
9. saobraćajna služba – 3 radna mesta-izvršioca

u mestu službovanja SREMSKA MITROVICA
Vojna pošta 1415 Sremska Mitrovica (prijava za popunu dobija se, popunjava i podnosi 13.02.2017. godine u kasarni „Boško Palkovljević Pinki“ ul. Planinska bb, Sremska Mitrovica)
10. oklopne jedinice – 22 radna mesta-izvršioca
11. saobraćajna služba – 3 radna mesta-izvršioca

PODNOŠENJE PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Obrazac prijave za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika kandidat dobija, popunjava i podnosi 13.02.2017. godine, najkasnije do 09,00 časova, na navedene adrese vojnih pošta. Pozivaju se kandidati koji su se prijavili za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika, da u roku od 15 dana od dana prijavljivanja, prilože:
1) izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika – ukoliko nije na novom obrascu ne stariji od 6 meseci);
2) uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika – ne starije od 6 meseci);
3) potvrdu državnog organa da kandidatu nije ranije prestajao radni odnos, u državnom organu, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su ranije bila u radnom odnosu u državnom organu);
4) uverenje Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu da je kandidat odslužio vojni rok sa oružjem (original ili fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika);
5) kopiju vozačke dozvole (fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika – za lica koja konkurišu za saobraćajnu službu);
6) kopiju diplome o stečenom obrazovanju (fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika).
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih (dokument na rednom broju 1), uverenje o državljanstvu (dokument na rednom broju 2), potvrda državnog organa da kandidatu nije ranije prestajao radni odnos, u državnom organu, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dokument na rednom broju 3), uverenje Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu da je kandidat odslužio vojni rok sa oružjem (dokument na rednom broju 4) i vozačka dozvola (dokument na rednom broju 5). U skladu sa navedenim, potrebno je da kandidat, uz kopiju diplome o stečenom obrazovanju (dokument na rednom broju 6), dostavi i izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija (dokumenta na rednim brojevima od 1 do 5) ili da će to kandidat učiniti sam u roku od 15 dana od dana prijavljivanja. Izjave se podnose na dan prijavljivanja za popunu radnih mesta, a primeri izjava nalaze se u prilogu ovog obaveštenja i dobijaju se, popunjavaju i podnose 13.02.2017. godine, na navedene adrese vojnih pošta.

Neblagovremene, nerazumljive, nedopuštene ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi na traženi način neće se uzimati u razmatranje.

IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU RADNIH MESTA
Selekcija kandidata iz građanstva za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika realizuje se u tri dela. U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti. Provera fizičke sposobnosti izvodi se na dan podnošenja prijave, a kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerka-šorc, majica (sopstveni izbor). U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni. U trećem delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu medicinsko- zdravstvenoj proceni.

Izborni postupak će se sprovesti samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem na
radno mesto za koje su se prijavili. Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri-proceni isključuje upućivanje na dalje provere-procene. Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu), prema
rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednici komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijem.

Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
1) završeni nivo školovanja – do 25 bodova (osnovna škola 5 bodova, srednja škola 3. stepen 15 bodova, srednja škola 4. stepen ili viši nivo obrazovanja 25 bodova);
2) provera fizičke sposobnosti – do 35 bodova (proizvod konačne ocene i broja 7);
3) psihološka procena kandidata – do 40 bodova (proizvod konačne ocene psihološke procene i broja 8).

Kandidati, koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor, biće upućeni na medicinsko- zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu. Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.

Pozivi i sva pismena dokumenta dostavljaju se kandidatu na adresu koju kandidat navede u prijavi za prijem.

Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, fizičke provere, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da ne želi da stupi u profesionalnu vojnu službu.

Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti (opšti lekarski pregled i provera fizičkih sposobnosti), pored potrebne sportske opreme, kandidati sa sobom obavezno nose i ličnu kartu. Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova, radi realizacije prvog dela selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika.

USLOVI PRIJEMA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU U SVOJSTVU
PROFESIONALNOG VOJNIKA

U profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika, na određeno vreme, mogu biti primljeni državljani Republike Srbije, koji ispunjavaju sledeće uslove:
Opšti uslovi:
1) da su punoletni;
2) da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
3) da imaju propisano obrazovanje;
4) da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su ranije bila u radnom odnosu u državnom organu);
5) da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
6) da nisu stariji od 30 godina;
7) da su bezbednosno provereni i da nemaju bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
8) da su odslužili vojni rok sa oružjem;
9) da zadovoljavaju minimalno propisane vrednosti kriterijuma psihološke procene za prijem u profesionalnu vojnu službu;
10) da zadovoljavaju minimalno propisane vrednosti kriterijuma provere fizičke sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Pored opštih, kandidati za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika u Vojsci Srbije moraju ispunjavati i sledeće uslove:
1) za vozače, nadležna vojnolekarska komisija utvrđuje zdravstvenu sposobnost za vozače motornih vozila u Vojsci Srbije;
2) za radna mesta na r. br. 1.: mogu konkurisati lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu. Za pet radnih mesta potrebno je da kandidati koji konkurišu za prijem imaju i vozačku
dozvolu B kategorije;
3) za radno mesto na r. br. 2.: mogu konkurisati lica koja su završila gimnaziju (prirodno-matematički smer) ili imaju najmanje 3. stepen stručne spreme elektrotehničke ili tehničke škole (elektro, PTT ili informatički smer) ili saobraćajne škole (smer telekomunikacije ili tehničar PTT saobraćaja) ili koja su u toku služenja vojnog roka obučena za obavljanje dužnosti u službi telekomunikacije. Za pet radnih mesta potrebno je da kandidati koji konkurišu za prijem imaju i vozačku dozvolu najmanje C kategorije;
4) za radno mesto na r. br. 3.: mogu konkurisati lica koja imaju najmanje 4. stepen stručne spreme
medicinske škole;
5) za radna mesta na r. br. 4.: mogu konkurisati lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu i
vozačku dozvolu najmanje C kategorije;
6) za radna mesta na r. br. 5.: mogu konkurisati lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu. Za dva radna mesta potrebno je da kandidati koji konkurišu za prijem imaju i vozačku dozvolu B kategorije;
7) za radno mesto na r. br. 6.: mogu konkurisati lica koja su završila gimnaziju (prirodno-matematički smer) ili imaju najmanje 3. stepen stručne spreme elektrotehničke ili tehničke škole (elektro, PTT ili informatički smer) ili saobraćajne škole (smer telekomunikacije ili tehničar PTT saobraćaja) ili koja su u toku služenja vojnog roka obučena za obavljanje dužnosti u službi telekomunikacije;
8) za radna mesta na r. br. 7.: mogu konkurisati lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu i
vozačku dozvolu najmanje C kategorije;
9) za radna mesta na r. br. 8.: mogu konkurisati lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu.
Za jedno radno mesto potrebno je da kandidati koji konkurišu za prijem imaju i vozačku dozvolu C kategorije;
10) za radna mesta na r. br. 9.: mogu konkurisati lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu i
vozačku dozvolu najmanje C kategorije;
11) za radna mesta na r. br. 10.: mogu konkurisati lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu.
Za jedanaest radnih mesta potrebno je da kandidati koji konkurišu za prijem imaju i vozačku dozvolu B kategorije;
12) za radna mesta na r. br. 11.: mogu konkurisati lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu
i vozačku dozvolu najmanje C kategorije;

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME

Komisije će utvrditi ispunjenost uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu i sačiniti izveštaj sa predlogom kandidata za prijem. Odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu doneće nadležne starešine o čemu će pisanim putem biti obavešteni svi kandidati koji su učestvovali u izbornom
postupku. Kandidati će obaveštenja o rezultatima izbora dobiti od predsednika komisija koje utvrđuju
ispunjenost uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu počev od 15.05.2017. godine.

Sa izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vreme i primaju se naredbom nadležnog starešine u profesionalnu vojnu službu počev od 15.05.2017. godine u svojstvu profesionalnog vojnika na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do 3 godine i obnavljanja istog do navršenih 40 godina života. Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi zaključenja ugovora o radu smatraće se da ne želi da stupi u profesionalnu vojnu službu, a umesto njega pozvaće se drugi kandidat sa konačne liste za izbor.

Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 116/2007, 88/2009, 101/2010 – dr. zakon, 10/2015 i 88/2015 – odluka US).

Dodatne informacije, mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona:
– 011/2063-432 Generalštab Vojske Srbije;
– 021/4835-016 i 021/4835-534 Vojna pošta 1414 Novi Sad;
– 021/4835-357 Vojna pošta 1405 Novi Sad;
– 013/326-461 Vojna pošta 1407 Pančevo;
– 022/610-212 lok.50-560 Vojna pošta 1415 Sremska Mitrovica;
– 024/715-611 lok.58-595 Vojna pošta 1419 Bačka Topola;

ili na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs i sajtu Ministarstva Odbrane www.mod.gov.rs

You may also like