Postupak registracije stambenih zajednica

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu Grada Sremska Mitrovica, nadležna za vođenje Registra stambenih zajednica, poziva skupštine i savete zgrade formirane u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu novog Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, odnosno vlasnike posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, da izvrše registraciju stambene zajednice do kraja ove godine u suprotnom postoji mogućnost uvođenje prinudne uprave u skladu sa odredbama ovog zakona.

Na nedavnoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica odbornici su usvojili Odluku o visini naknade za rad prunudnog profesionalnog upravnika, pa će tako stanari onih zgrada koje nisu ispoštovale Zakon za prinudnog upravnika mesečno izdvajati 300 dinara po stanu.

Postupak registracije stambene zajednice pokreće se podnošenjem prijave za registraciju stambene zajednice uz koju se prilažu odgovarajuća dokumenta u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, kao i dokaz o uplati lokalne administrativne takse u iznosu od 400,00 dinara na uplatni račun 840-742241843-03 poziv na broj 97 75234.

Obrazac prijave za registraciju, obaveštenje o dokumentaciji potrebnoj za registraciju stambene zajednice kao i odgovarajući propisi nalaze se na sajtu Grada Sremska Mitrovica.

Kontakt:
Maja Kovačević 022/623-788 lokal 116

You May Also Like