Na unapređenom sajtu Pravno-informacionog sistema Republike Srbije (www.pravno-infomacioni-sistem.rs), najsavremenijoj elektronskoj bazi zakona i drugih pravnih akata u Srbiji, građani mogu da pronađu odgovore na sva pravna pitanja.

Svako ko ima pristup internetu bilo na kompjuteru, telefonu ili na nekom od prenosnih uređaja, može koristiti baze koje se ažuriraju dnevno, a za korišćenje nije potreban poseban softver. U njegovom sadržaju može se naći sledeća izdanja:

E-Službeni glasnik

U njemu se može naći osnovno izdanje „Službenog glasnika“ u PDF i HTML formatu, ali i posebno izdanje „Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori“ u PDF i HTML formatu, kao i posebno izdanje „Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik“ u PDF i HTML formatu. Zbirci svih brojeva osnovnog izdanja i posebnih izdanja „Službenog glasnika“ objavljenih nakon uspostavljanja Pravno-informacionog sistema u PDF i HTML formatu pridružena je i ona čija su izdanja objavljena pre uspostavljanja Pravno-informacionog sistema, kao i zbirka službenih glasila državne zajednice Srbija i Crna Gora i službenih glasila bivše savezne države u PDF formatu.

Baza važećih propisa

Registar svih tekstova zakona i drugih akata Republike Srbije objavljenih u „Službenom glasniku“ besplatno je dostupan svim korisnicima interneta. Tu su i zvanično prečišćeni tekstovi propisa, kao i nezvanično prečišćeni tekstovi propisa sačinjenih u „Službenom glasniku“. Predstavljene su i njihove izmene, dopune i ispravke u PDF formatu, ali i baza sudske prakse.

Mišljenja državnih organa

Izdvojeni su relevantni stavovi nadležnih državnih organa i državnih i drugih organizacija o primeni pojedinih odredaba zakona i drugih opštih akata, kao i objašnjenja, uputstva, instrukcije, preporuke, zaključci, rešenja, pravni stavovi i drugi akti. Takođe, tu su i najčešća pitanja i odgovori nadležnih državnih organa. Predstavljeni su i modeli ugovora obrazloženja zakona.

Baza na engleskom jeziku

Njoj se može pristupiti u celosti ili parcijalno u zavisnosti od toga za koji način plaćanja se korisnik opredeli, a prva tri člana svakog dokumenta na engleskom jeziku su besplatna. Legal Acts in English sadrži više od 120 osnovnih i prečišćenih tekstova propisa Republike Srbije prevedenih na engleski jezik. Svi propisi su grupisani po oblastima. Kao poseban programski paket predstavljen je tekst Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Veza sa aktima EU

Postoji i pristup pravu Evropske unije jer sadrži vezu ka veb-sajtu EUR-Leks. Omogućen je besplatan pristup „Službenom listu Evropske unije“, koji je najvažniji izvor informacija o aktivnostima svih institucija i tela Evropske unije. Pristup evropskoj sudskoj praksi sadrži korisne linkove ka veb-sajtovima evropskih pravosudnih organa.

Blic

Možda Vam se svidi i