Sremska Mitrovica – Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Vojska Srbije obaveštava vojnike u rezervi iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane o konkursu za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme u Vojsci Srbije u mestu službovanja Sremska Mitrovica, kasarna „Boško Palkovljević Pinki“.

1. PODNOŠENJE PRIJAVE I POTREBNA DOКUMENTACIJA
Obrazac prijave za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika kandidat dobija, popunjava i podnosi 30. juna od 07:30 do 10:00 časova u mitrovačkoj kasarni.

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika, da u roku od 15 dana od dana prijavljivanja, prilože:

1) izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika – ukoliko nije na novom obrascu ne stariji od 6 meseci);
2) uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika – ne starije od 6 meseci);
3) potvrdu državnog organa da kandidatu nije ranije prestajao radni odnos, u državnom organu, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su ranije bila u radnom odnosu u državnom organu);
4) uverenje Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu da je kandidat odslužio vojni rok sa oružjem (original ili fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika);
5) kopiju vozačke dozvole (fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika – za lica koja konkurišu za saobraćajnu službu);
6) kopiju diplome o stečenom obrazovanju (fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika).

2. IZBOR КANDIDATA ZA POPUNU RADNIH MESTA
Selekcija kandidata iz građanstva za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika realizuje se u tri dela.
U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti. Provera fizičke sposobnosti izvodi se na dan podnošenja prijave, a kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerka-šorc, majica (sopstveni izbor).
U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni.
U trećem delu, u trajanju od jednog do dva dana, kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni u Vojno-medicinskom centru Novi Sad.

Izborni postupak će se sprovesti samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem
na radno mesto za koje su se prijavili.

Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri-proceni isključuje upućivanje na dalje provere-procene.

3. USLOVI PRIJEMA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU U SVOJSTVU PROFESIONALNOG VOJNIКA
U profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika, na određeno vreme, mogu
biti primljeni državljani Republike Srbije, koji ispunjavaju sledeće uslove:
Opšti uslovi:
1) da su punoletni i da nisu stariji od 30 godina;
2) da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
3) da imaju propisano obrazovanje;
4) da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su ranije bila u radnom odnosu u državnom organu);
5) da nisu osuđivani na kaznu zatvora na više od šest meseci;
6) da su bezbednosno provereni i da nemaju bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
7) da su odslužili vojni rok sa oružjem.

Dodatne informacije, mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona:
– 021/4835-016 ili 021/4835-534

Možda Vam se svidi i