Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za:

1. Medicinska sestra tehničar – Služba pedijatrije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola pedijatrijskog ili opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

2. Medicinska sestra tehničar – Odeljenje dermatovenerologije, Odeljenje interne medicine 2, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

3. Medicinska sestra tehničar – Odsek gastroenterologije sa hepatologijom, Odeljenje interne medicine 2, Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

4. Medicinska sestra – tehničar – Odsek koronarne jedinice – Odeljenje interne medicine 1, Odeljenje kardiologije sa koronarnom jedinicom, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

5. Medicinska sestra – tehničar – Odeljenje reanimacije i intezivne nege, Služba anesteziologije sa reanimatologijom – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

6. Medicinska sestra – tehničar u intezivnoj nezi – Odeljenje reanimacije i intezivne nege, Služba anesteziologije sa reanimatologijom – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

7. Laborant – Služba za laboratorijsku dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilaca 2.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola laboratorijskog smera, položen stručni ispit, (IV stepen stručne spreme).

8. Ginekološko akušerska sestra – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom – Služba ginekologije i akušerstva – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilaca 2.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg, pedijatrijskog ili akušerskog smera sa položenim stručnim ispitom (IV stepen stručne spreme).

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu – za radno mesto –
šef odseka za kliničku patologiju,
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Кandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada Sremska Mitrovica.

Кonkurs je otvoren od 21. do 28. septembra.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i