Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica raspisao je Javni poziv za organizovanje i sprovođenje javnih radova na teritoriji grada u 2017. godini.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih i dr.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Gradonačelnik na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Javni radovi se mogu sprovoditi samo u oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, odnosno u delatnosti koja se bavi primarnom zdravstvenom zaštitom.

Namena i visina sredstava

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za isplatu naknade za obavljeni posao angažovanim licima, po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima:
– u visini do 40.000,00 dinara po licu, koje ima VII stepen stručne spreme,
– u visini do 30.000,00 dinara po licu, koje ima VI stepen stručne spreme
– u visini do 20.000,00dinara po lice koje ima III,IV i V stepen stručne spreme,
– odnosno u visini do 18.000,00 dinara po licu, koje ima I i II stepen stručne spreme na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđeni iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;

naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja;
naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u visini od:
– 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana,
– 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca,
– 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, telefon 022/638-801 ili na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica OVDE.

Javni poziv je otvoren od 16. do 22. avgusta.

Možda Vam se svidi i