Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

1. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje interne medicine 3, Odeljenje hemodijalize sa nefrologijom, Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer medicinska sestra-tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

2. Ginekološko akušerska sestra odeljenja akušerstva sa porođajnom salom – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom – Služba ginekologije i akušerstva – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola akušerskog smera sa položenim stručnim ispitom (IV stepen stručne spreme).

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Кonkurs je otvoren od 31. oktobra do 07. novembra ove godine.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Možda Vam se svidi i