U petak, 22. januara, sa početkom u 10:00 časova održaće se 43. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica. Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije novog groblja u Salašu Noćajskom,
2. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije bloka između ul. Vuka Karadžića, Svetozara Miletića, Ilariona Ruvarca i Parobrodske – blok hotela “Sirmijum”,
3. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije bloka između ul. Prve Jalijske i Filipa Višnjića – Blok “Bara Jalija – zapad”,

SEDNICA

4. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije celine 2 – istoči deo grada Sremska Mitrovica,
5. Razvojni plan PU “Pčelica” Sremska Mitrovica,

6. Predlog Programa poslovanja sa planom javnih nabavki za 2016. godinu “Sirmiumput” DOO Sremska Mitrovica,
7. Predlog Programa održavanja čistoće na javnim površinama za 2016. godinu,
8. Predlog Odluke zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom uz naknadu,
9. Predlog programa za održavanje i uređenje Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici za 2016. godinu,
10. Predlog programa održavanja parkova, zelenih površina i rekreacionih površina, sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2016. godini,
11. Program poslovanja i finansijski plan PU „Pčelica“ za 2016. godinu,
12. Program poslovanja ustanova iz oblasti kulure, sporta i turizma za 2016. godinu i to:
– Atletski stadion – Biblioteka „Gligorije Vozarević“
– Galerija “Lazar Vozarević“ – Zavod za zaštitu spomenika kulture
– POZORIŠTE“Dobrica Milutinović“
– POSLOVNO SPORTSKI CENTAR“Pinki“
– Turistička organizacija grada
– Istorijski arhiv „Srem“
– Centar za kulturu „Sirmijumart“
– Muzej Srema
– Ustanova za negovanje kulture „Srem“,
13. Program rada poslovanja budžetskog korisnika Centra za socijalni rad”Sava” Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
14. Program rada za 2016. godinu Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica,
15. Program poslovanja za 2016. godinu Apoteke Sremska Mitrovica,
16. Program poslovanja Doma zdravlja Sremska Mitrovica za 2016.godinu,
17. Plan nabavki za 2016. godinu preduzeća za održavanje ulica i puteva “Sirmijumput”
18. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i