Slobodna radna mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos tri medicinske sestre-tehničara.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Medicinska sestra-tehničar – Služba psihijatrije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola smer medicinska sestra-tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

2. Medicinska sestra-tehničar – Služba neurologije sa intezivnom negom – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola smer medicinska sestra-tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

3. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje za infektivne bolesti – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva, i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola smer medicinska sestra-tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Overena fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Overena fotokopija položenog stručnog ispita,
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o poromeni prezime u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radno mesto za koje je raspisan oglas, izdat od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Konkurs je objavljen 13. oktobra na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto. Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

You May Also Like