Sremska Mitrovica – Zahvaljujući akciji koju je pokrenula Unija poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovica i list „Moje gazdinstvo“ donet je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, a kojim se proizvođačima zabranjuje uvoz najlošije kategorije mehanički otkoštenog mesa koje se koristilo za proizvodnju viršli, kobasica, parizera…

„Akcija za izmenu Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa pokrenuta je pre osam meseci, a zahvaljujući njoj novi Pravilnik je stupio na snagu prvog dana ove godine. Ovim Pravilnikom se automatski zabranjuje upotreba separisanog mesa u kojem je nivo kalcijuma veći od 0,10 mg po kilogramu. To je velika pobeda za nas, jer ovim Pravilnikom se štiti zdravlje nacije i zabranjuje uvoz one kategorije mesa koja u Evropskoj Uniji nije dozvoljena ni za ishranu pasa i mačaka. Ovde u Srbiji su se tim mesom hranili ljudi, što je jedna velika sramota“, rekao je Zlatan Đurić, predsednik Unije poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice.

prasad-prasici-svinje-stocarstvo-prase-svinja-uzgoj-farma-morguefile-com-jpg_660x330

Đurić je objasnio da će velike zalihe najlošije kategorije otkoštenog mesa biti uništene, kao i da će u narednom periodu krenuti kontrole mesa.

„Dostavljaćemo meso na analizu akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu, nemamo nameru da odustanemo, jer konačno je došlo na red da jedemo zdravo i ispravno meso. Mesari su na nov Pravilnik reagovali burno, žalbe su bile na sve strane, pritisci raznih lobija, ali nismo popustili“, rekao je Đurić.

On je objasnio i da je enormni uvoz prošle godine od skoro 27 miliona kilograma najlošije kategorije separisanog mesa i preko 150 hiljada živih svinja onemogućio da domaći poljoprivrednici, odnosno svinjari prodaju svoje svinje, da su one prodavane u bescenje, a da nisu pomogla čak ni dva interventna otkupa Robnih rezervi.

„Proizvodnja svinja u Srbiji je stabilizovana zahaljujući Robnim rezervama, primenom novog Pravilnika očekujem bolju situaciju na ovom polju. Unija je juče imala u gostima predstavnika Ruske federacije i napravili smo neki dogovor oko izvoza, međutim postoji problem jer je veliki broj naših klanica dobilo zabranu izvoza u Rusiju zbog toga što su ovde prerađivali svinje uvezene iz EU koje su uzgajane u takozvanom brzom tovu od 86 dana tokom kojeg se koriste hormoni i antibiotici što u Evropi takođe nije dozvoljeno. Naši mesari su to meso slali za Rusiju i nažalost, ali očekivano to meso je vraćeno“, objašnjava Đurić i za kraj dodaje da je došlo vreme da se stane na kraj zloupotrebama i prevarama.

Meha­nič­ki odvo­je­no me­so na­sta­je ka­da se, na primer, sa pi­le­ta odvo­je nje­go­vi naj­kva­li­tet­ni­ji de­lo­vi – fi­le, ba­tak, ka­ra­ba­tak, a osta­ci se pod vi­so­kim pri­ti­skom ski­nu sa ko­sti­ju, naj­če­šće le­đa. Ta­ko se do­bi­ja me­sna sme­sa ko­ja se u pre­ra­đi­vač­koj in­du­stri­ji do­da­je pre­ra­đe­vi­na­ma. Ta­kvo me­so ne sa­dr­ži kva­li­tet­ne pro­te­i­ne, a če­sto se u nje­mu pro­na­la­ze i ve­će kon­cen­tra­ci­je kal­ci­ju­ma ne­go što je do­zvo­lje­no. To se do­ga­đa, jer osta­ci do mak­si­mu­ma „pro­la­ze” kroz se­pa­ra­to­re pa se u sme­si na­la­ze i sa­mle­ve­ne če­sti­ce ko­sti­ju.

Pre­ma do­sa­da­šnjim pro­pi­si­ma mak­si­mal­na ko­li­či­na kal­ci­ju­ma ko­ja je mo­gla da se na­đe u me­ha­nič­ki se­pa­ra­ti­sa­nom me­su bi­la je 150 mi­li­gra­ma na 100 gra­ma. Ta ko­li­či­na je sa­da sma­nje­na na mak­si­mal­no 100 mi­li­gra­ma što od­go­va­ra ko­li­či­ni kal­ci­ju­ma u či­stom me­su bez pri­me­sa mle­ve­nih ko­sti­ju. Uno­še­nje vi­ška kal­ci­ju­ma kroz hra­nu ni­je do­bro, jer se ta­da na­ru­ša­va nje­gov od­nos sa fos­fo­rom, a ova dva ele­men­ta tre­ba da su u rav­no­te­ži ka­ko bi mo­gli da bu­du op­ti­mal­no is­ko­ri­šće­ni u is­hra­ni. Dru­ga lo­ša stra­na jef­ti­nih me­snih pre­ra­đe­vi­na je­ste to što ima­ju vi­še vo­de i ma­sti, a ma­nje pro­te­i­na.

Možda Vam se svidi i