Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za nekoliko profila.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Doktor u odseku – Odsek za kliničku patologiju – sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do šest meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.

– Izvršilac 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena Medicinski fakultet
– položen specijalistički ispit iz patološke anatomije ili završen Medicnski ispit i položen stručni ispit (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme)

bolnica movostirs

2. Medicinska sestra – tehničar – odsek gastroenterologije sa hepatologijom – odeljenje interne medicine 2 – sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do šest meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

3. Laborant – služba za laboratorijsku dijagnostiku – sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do šest meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola laboratorijskog smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

4. Spremačica – služba za specijalističko konsultativne preglede – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do šest meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena osnovna škola položen kurs iz higijene, životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti (I stepen stručne spreme).

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:
– potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom
– overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
– overena fotokopija uverenja o položenom kursu iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti
– dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radno mesto za koje je raspisan oglas, izdat od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Konkurs je objavljen 19. januara na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto. Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i