Grad Sremska Mitrovica pomaže razvijanju seoskog turizma

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za privredu i preduzetništvo raspisala je Javni konkurs za dodelu sredstava kao subvencije vlasnicima ugostiteljskih objekata vrste seosko turističko domaćinstvo i objekata domaće radinosti sa teritorije Grada Sremska Mitrovica.

Cilj dodele sredstava je, kako se navodi u tekstu konkursa, unapređenje i poboljšanje turističke promocije Grada Sremska Mitrovica.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke opreme i infrastrukturu.

seoski turizam riynicasrpskanetFoto: riznicasrpska.net

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:
Pravo da konkurišu imaju fizička lica, pod uslovom:
• da su vlasnici ugostiteljskog objekta za koji traže subvenciju;
• da poseduju važeće rešenje nadležnog organa uprave Grada Sremska Mitrovica o kategorizaciji ugostiteljskog objekta vrste seosko turističko domaćinstvo ili ugostiteljskog objekta u domaćoj radinosti vrste soba, kuća, apartman;
• da poseduju ugovor o pružanju usluga seoskog turističkog domaćinstva, odnosno domaće radinosti zaključen sa Turističkom organizacijom Grada Sremska Mitrovica, odnosno turističkom agencijom.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:
1) Popunjen obrazac prijave sa izjavom o tačnosti podataka;
2) Račun, odnosno predračun ili ponuda dobavljača;
3) Potpisana i overena pismena izjava o ranije primljenim de minimis državnim pomoćima;
4) Fotokopija važećeg rešenja o kategorizaciji ugostiteljskog objekta;
5) Uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda;
6) Fotokopija ugovora zaključenog sa Turističkom organizacijom Grada Sremska Mitrovica ili turističkom agencijom.

Prijave na Konkurs se podnose isključivo na konkursnom obrascu koji se može preuzeti OVDE i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti ugostiteljstva“, poštom ili lično na adresu Gradska uprava za privredu i preduzetništvo, Svetog Dimitrija br. 13.

Javni konkurs ostaje otvoren do 20. januara do 14 časova.
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane, nekompletne i neoverene, neće se uzimati u razmatranje.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Gradskoj upravi na broj telefona 022/610-623 ili na sajtu Grada Sremska Mitrovica, sremskamitrovica.rs

You May Also Like