Sremska Mitrovica –Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za nekoliko profila.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Medicinska sestra – tehničar – služba ortopedije – sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do šest meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 i 75/14 ) kandidati trebe da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.

zgrada-bolnice-u-sm

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

2. Medicinska sestra – tehničar – služba pedijatrije – sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 i 75/14 ) kandidati trebe da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola pedijatrijskog ili opšteg smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

3. Laborant – služba za laboratorijsku dijagnostiku – sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do šest meseci zbog povećanog obima posla sa punim radnim vremenom
– Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 i 75/14 ) kandidati trebe da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola laboratorijskog smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

4. Radnik obezbeđenja – Odeljenje zaštite – Služba za tehničke poslove – Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehniičke i druge slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1

Uslovi: Završena osnovna škola, položen kurs PPZ zaštite, da nije pod istragom, da nije kažnjavan i da ispunjava zakonske uslove za nošenje oružja (I stepen stručne spreme), 6 meseci radnog iskustva.

5. Spremačica – Služba za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima – Sektor zajedničkih medicinskih poslova – na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva sa rada radi nege deteta sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 i 75/14 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.

Uslovi: Završena osnovna škola položen kurs iz higijene, životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti (I stepen stručne spreme).

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:
– potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom
– overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– overenu fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
– Overena fotokopija uverenja o položenom kursu iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti
– dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom
– dokaz o radnom iskustvu
– dokaz da kandidat nije osuđivan (uverenje Policijske uprave)
– dokaz da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije pravosnažnom sudskom odlukom osuđen za krivično delo (uverenje suda)
– dokaz o položenom kursu PP zažtite
– dokaz da ispunjava zakonske uslove za nošenje oružja

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radno mesto za koje je raspisan oglas, izdat od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Konkurs je objavljen 4. novembra na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i